Ochrana osobních údajů - Trh knih - online antikvariát

Zásady ochrany osobních údajů

Informace pro uživatele o zpracování osobních údajů fyzických osob a podnikatelských uživatelů

Tato informační stránka naplňuje povinnosti provozovatele Trhu knih ve vztahu k čl. 13 GDPR a dále ve vztahu k čl. 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1150 implementované do platného českého právního řádu prostřednictvím novely zákona č. 480/2004 Sb.

Shrnutí

Trh knih z pohledu nakládání a zpracování osobních údajů nerozlišuje mezi uživateli–fyzickými osobami nepodnikajícími a podnikatelskými uživateli. Osobní údaje neprodáváme ani nesdílíme s žádnými 3. subjekty. Jedinou výjimkou je zákonná povinnost plynoucí z nařízení DAC7, která se dotkne pouze některých uživatelů v roli prodávajících, kteří překročí směrnicí stanovené finanční a transakční limity.


I. Správce

Správcem vašich osobních údajů je společnost TRHKNIH.CZ s.r.o., IČ: 067 44 460, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 288152 (dále také jen správce)

II. Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • uzavření a plnění smlouvy o úschově, umožnění inzerce na webových stránkách a realizace prodeje a nákupu knih prostřednictvím webových stránek;
 • plnění právních (zákonných) povinností, zejména povinností vyplývajících ze zákona o DPH a o účetnictví;
 • oprávněné zájmy správce, kterými jsou:
  • ochrana vlastních práv (tj. možnost vedení soudního řízení, případně obrana proti podané žalobě);
  • přímý marketing.

Požadavek na to, aby byly vaše osobní údaje správcem zpracovávány vyplývá z povahy nabízených služeb a smlouvy o úschově. Bez poskytnutí osobních údajů, kterými je jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo (u fyzických osob podnikajících i IČ) by nemohly být správcem služby poskytovány, neboť by nemohl s uživateli řádně komunikovat a plnit své povinnosti ze smlouvy o úschově, resp. své zákonné povinnosti.

III. Příjemce osobních údajů

V případě vzniku sporu jsou osobní údaje poskytnuty advokátní kanceláři.

IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uloženy nejdéle po dobu 10 let od realizace prodeje a koupě knihy prostřednictvím webových stránek, tedy od splnění smlouvy o úschově.

V. Vaše práva

Vaším právem je mít kontrolu nad vašimi osobními údaji, které jsou zpracovávány, a přístup k nim. Proto se na nás můžete obrátit s žádostí o:

 • přístup k osobním údajům (Budeme vás poté informovat o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích údajů, době zpracování, právech žádat opravu, výmaz nebo podat stížnost.)
 • opravu osobních údajů (Pakliže budou osobní údaje nepřesné, opravíme je.)
 • výmaz osobních údajů (Pakliže nebude dána zákonnost zpracování údajů, vymažeme je.)
 • omezení zpracování osobních údajů (Pakliže nebude dána zákonnost zpracování části údajů, vymažeme tuto část údajů.)
 • přenositelnost údajů (Na vaši žádost Vám poskytneme vaše údaje ve strukturovaném, snadno čitelném a běžném formátu.)

Vaším právem je dále i vznést námitku proti zpracování. Takovou námitku vyřídíme bezodkladně v souladu s GDPR. Pakliže bude námitka vznesena proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, přestaneme osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Vaším právem je rovněž obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, se stížností, budete-li mít za to, že provádíme zpracování osobních údajů nezákonně.


V případě jakýchkoli nejasností ohledně zpracování vašich osobních údajů, jakož i s žádostmi nebo námitkami popsanými v článku V., se na nás prosím neváhejte obrátit na e-mailovou adresu trhknih@trhknih.cz nebo na telefonní čísla +420 775 289 165 (v provozu úterý až pátek vždy od 9:00 do 15:00 hodin) a +420 777 027 060 (v provozu pondělí od 9:00 do 15:00 hodin).

V Praze dne 28. 12. 2023

Ing. Petr Sobotka, jednatel
Za společnost TRHKNIH.CZ s.r.o. (správce)