Podmínky užívání - Trh knih - online antikvariát

Obchodní podmínky

Trh knih je internetový antikvariát, na kterém si čtenáři prodávají knihy mezi sebou. Trh knih poskytuje čtenářům prostor, aby nabídli již přečtenou knihu k prodeji dalším čtenářům a zároveň se porozhlédli po nabídce dalších knih.

Trh knih nabízí svým uživatelům jistotu, že prodávající dostane zaplaceno jen tehdy, obdrží-li kupující knihu v pořádku.

Tyto obchodní podmínky Trhu knih podrobně upravují práva a povinnosti kupujících, prodávajících, provozovatele Trhu knih a podrobněji popisují proces nákupu a prodeje prostřednictvím Trhu knih.

Stručné informace o tom, jak Trh knih funguje, jaké jsou možnosti dopravy apod. najdete v sekci nápověda.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem webových stránek www.trhknih.cz je společnost TRHKNIH.CZ s.r.o., IČ 067 44 460, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 288152, DIČ CZ06744460.

1.2. Na webových stránkách www.trhknih.cz je umístěn internetový antikvariát, prostřednictvím kterého mohou jeho uživatelé nakupovat a prodávat knihy.

1.3. Tyto obchodní podmínky stanoví vzájemná práva a povinnosti uživatelů tohoto internetového antikvariátu při prodeji a nákupu knih, jakož i práva a povinnosti uživatelů ve vztahu k provozovateli webových stránek.

1.4. Společnost TRHKNIH.CZ s.r.o. je plátcem DPH. Výše provize je však konečná a včetně DPH.

1.5. Společnost TRHKNIH.CZ s.r.o. provádí zúčtovací služby a je příjemcem plateb.

1.6. Kontaktní e-mailová adresa provozovatele je trhknih zavináč trhknih tečka cz.

1.7. Kontaktní telefonní čísla provozovatele jsou +420 775 289 165 (pondělí–pátek 9-15 hod.) a +420 777 027 060 (pondělí–pátek 9-15 hod.).

2. Výklad pojmů

2.1 V těchto obchodních podmínkách budou mít výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem význam uvedený v tomto přehledu.

Cena Knihy znamená kupní cenu, za kterou je možno prostřednictvím internetového antikvariátu umístěného na webových stránkách www.trhknih.cz koupit knihu, cena je vždy konečná a je-li prodávají plátcem DPH musí být uvedena včetně DPH; doprava je účtována zvlášť.
Cena Dopravy znamená cenu, kterou je kupující povinen uhradit, aby mu byla kniha zakoupená prostřednictvím internetového antikvariátu umístěného na webových stránkách www.trhknih.cz doručena.
Doprava znamená způsob doručení knihy zakoupené prostřednictvím internetového antikvariátu umístěného na webových stránkách www.trhknih.cz; jsou nabízeny dva způsoby doručení, a to doporučená zásilka Českou poštou a osobní předání, přičemž o možnostech dopravy rozhoduje prodávající; doprava je možná pouze na území České republiky.
Kniha znamená knihu v listinné podobě, která je nabízena k prodeji, poptávána, nebo prodávána prostřednictvím internetového antikvariátu umístěného na webových stránkách www.trhknih.cz.
Kupující znamená osobu, která prostřednictvím internetového antikvariátu umístěného na webových stránkách www.trhknih.cz kupuje knihu.
Kupní smlouva znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím, jejímž předmětem je prodej knihy za sjednanou kupní cenu.
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Obchodní podmínky znamenají tyto obchodní podmínky.
Podnikatel znamená osobu, která užívá internetový antikvariát umístěný na webových stránkách www.trhknih.cz při své podnikatelské činnosti, při samostatném výkonu svého povolání, nebo která je zapsána v obchodním rejstříku.
Pošta znamená státní podnik Česká pošta, sp., se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 471 14 983.
Prodávající znamená osobu, která prostřednictvím internetového antikvariátu umístěného na webových stránkách www.trhknih.cz prodává knihu nebo nabízí knihu k prodeji.
Provize znamená odměnu společnosti TRHKNIH.CZ s.r.o. za realizované prodeje knih; provize činí 25 %, nejméně však vždy 25 Kč z každé knihy; provizi hradí prodávající tím způsobem, že je odečtena od vyplácené kupní ceny; výše provize je uvedena včetně DPH.
Provozovatel znamená společnost TRHKNIH.CZ s.r.o., IČ 067 44 460, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 288152.
Smlouva o úschově znamená smlouvu o úschově, na základě které převezme společnost TRHKNIH.CZ s.r.o. od kupujícího kupní cenu, případně cenu dopravy, a vyplatí ji prodávajícímu v případě, že kniha bude řádně dodána kupujícímu.
Spotřebitel znamená osobu, která užívá internetový antikvariát umístěný na webových stránkách www.trhknih.cz mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
Trh knih znamená internetový antikvariát umístěný na webových stránkách www.trhknih.cz.
Účet znamená individualizovaný profil uživatele, který umožňuje ukládat údaje a je podmínkou prodeje (nikoliv však nákupu) knih.
Uživatel znamená jakoukoliv osobu využívající internetový antikvariát umístěný na webových stránkách www.trhknih.cz ke koupi nebo prodeji knihy.
Webové stránky znamená webové stránky www.trhknih.cz.

3. Kupující

3.1. Kupující má možnost si na Trhu knih zřídit svůj Účet (více k Účtu v článku 5. Obchodních podmínek), ale není to jeho povinností. Zřízení účtu není podmínkou nákupu.

3.2. Kupující provede výběr Knihy a zahájí její objednání kliknutím na tlačítko „koupit“. Stejnou Knihu může ke koupi nabízet více Prodávajících. Kupující má tedy možnost zvolit si toho Prodávajícího, jehož podmínky (zejména Cena Knihy, Doprava a Cena Dopravy) mu budou nejvíce vyhovovat.

3.3. Vybraná Kniha se Kupujícímu zobrazí v košíku, a to včetně Ceny Knihy. Spolu s knihou se zobrazí rovněž Doprava a Cena Dopravy. V dalším kroku objednávky zvolí Kupující Dopravu.

3.4. Zvolí-li Kupující Dopravu „doporučená zásilka Českou poštou“, je povinen v dalším kroku objednávky zadat doručovací údaje, tedy nejméně jméno, příjmení a doručovací adresu. Zvolí-li Kupující Dopravu „osobní předání“, zobrazí se mu v dalším kroku objednávky město/obec, ve kterém bude osobní předání realizováno. V případě, že Prodávající nabízí více takových měst/obcí, Kupující mezi nimi zvolí.

3.5. Po dokončení tohoto kroku objednávky obdrží Kupující na svou e-mailovou adresu informace o objednávce, jejíž součástí budou nejméně informace o objednané Knize, Ceně Knihy, Ceně Dopravy a Obchodní podmínky. Kupující má tak k dispozici veškeré potřebné informace, před zaplacením objednávky a pokud si na základě těchto informací svůj záměr koupit Knihu rozmyslí, nemusí činit žádný úkon a již nezaplacením Ceny Knihy bude jeho objednávka zrušena a nedojde k uzavření žádné smlouvy.

3.6. V dalším kroku objednávky Kupující vybere způsob platby. Na Trhu knih je možné platit kartou online, bankovním převodem, prostřednictvím rychlého přesměrování na internetové bankovnictví systémem GO PAY nebo bitcoiny prostřednictvím provozovatele bitcoinpay.com. Trh knih platbu žádnou z těchto platebních metod nezpoplatňuje. Úhradu je třeba provést nejpozději do 7 kalendářních dní od vytvoření objednávky. Platby bezhotovostním převodem mohou být činěny pouze z bankovního účtu vedeného poskytovatelem bankovních služeb na území České republiky.

3.7. Výběrem způsobu platby a odesláním objednávky Kupující vyslovuje souhlas s Obchodními podmínkami.

3.8. Neuhradí-li Kupující ve stanovené lhůtě Cenu Knihy a Cenu Dopravy, je-li vyžadována, objednávka Knihy je automaticky zrušena a nedojde k uzavření Kupní smlouvy. Je-li Kupujícím uhrazena pouze část Ceny Knihy a Ceny Dopravy, zašle ji Provozovatel do pěti pracovních dnů od zrušení objednávky zpět na bankovní účet, ze kterého mu byla poukázána. Stejně bude Provozovatel postupovat v případě, že Cena Knihy a Cena Dopravy budou uhrazeny po zrušení objednávky.

3.9. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Účet a dále neposkytovat služby Trhu knih Kupujícímu, jemuž byla zrušena objednávka z důvodu dle předchozího bodu nejméně třikrát.

3.10. Úhradou Ceny Knihy a Ceny Dopravy, je-li zvolena Doprava „doporučená zásilka českou poštou“, je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena Kupní smlouva a mezi Kupujícím, Prodávajícím a Provozovatelem Smlouva o úschově.

3.11. Po uhrazení Ceny Knihy a Ceny Dopravy, je-li zvolena Doprava „doporučená zásilka Českou poštou“, sdělí Provozovatel Kupujícímu kontakt na Prodávajícího, a to jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

3.12. Kniha bude Kupujícímu buď Prodávajícím předána osobně, nebo doručena doporučeně Poštou, dle zvolené Dopravy.

3.13. Doprava „osobní předání“ je vždy zdarma, Doprava „doporučená zásilka Českou poštou“ je zpoplatněna částkou, kterou určuje Prodávající. Cena Dopravy je zobrazena po přidání konkrétní Knihy do košíku. Cena Knihy a Cena Dopravy je uvedena vždy již jako konečná cena, včetně DPH.

3.14. Doprava „osobní předání“ je místně omezena a Kupujícímu se vždy zobrazí město (obec), ve kterém je možno osobní předání Knihy realizovat, osobní předání nelze realizovat jinde než v uvedeném městě (obci), nesouhlasí-li s tím Kupující i Prodávající. Adresu a čas předání stanoví Prodávající, který je však povinen podle svých možností vyjít Kupujícímu vstříc a dohodnout se na oboustranně přijatelném řešení.

3.15. Bude-li zvolena Doprava „osobní předání“, obdrží Kupující na svoji e-mailovou adresu šestimístný ověřovací kód. Prodávající doručí Knihu Kupujícímu osobně. Kupující je povinen si Knihu dobře prohlédnout a zkontrolovat její stav. Prodávající je povinen mu to umožnit. Po ověření skutečnosti, že Kniha nemá vady, sdělí Kupující ověřovací kód Prodávajícímu a převezme Knihu. Bez sdělení ověřovacího kódu Kniha nebude Kupujícímu předána. Provozovatel vyplatí Prodávajícímu Cenu Knihy teprve poté, co se Prodávající prokáže znalostí ověřovacího kódu. V případě osobního převzetí není Kupující povinen potvrzovat převzetí knihy, neboť to bude potvrzeno již předáním jedinečného ověřovacího kódu Prodávajícímu. Po osobním převzetí není Kupující oprávněn uplatňovat práva z vad Knihy, neboť Knihu si prohlédne a její stav zkontroluje již při převzetí a již předáním jedinečného ověřovacího kódu Prodávajícímu potvrdí, že je Kniha v pořádku a bez vad.

3.16. Bude-li zvolena Doprava „doporučená zásilka českou poštou“ bude kniha Kupujícímu doručena doporučeně Poštou. Prodávající v takovém případě odešle Knihu doporučeně Poštou do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy. Kupující je povinen Knihu zkontrolovat ihned po jejím převzetí a ujistit se, že nemá žádné vady. V den doručení Knihy Provozovatel zašle na e-mailovou adresu Kupujícího žádost o potvrzení doručení Knihy. Zjistí-li Kupující po převzetí Knihy, že je kniha bez vad, je povinen Provozovateli řádné doručení Knihy neprodleně, nejpozději však do 7 dnů po doručení Knihy potvrdit prostřednictvím příslušného webového formuláře, na nějž bude žádostí o potvrzení odkázán. Zjistí-li Kupující po převzetí Knihy, že má kniha vady, je povinen to Provozovateli nejpozději do 7 dnů sdělit na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek) nebo oznámit pomocí kontaktního formuláře. Bude-li Kupující Provozovatelem požádán o potvrzení doručení Knihy, aniž by mu Kniha byla doručena, je povinen to Provozovateli nejpozději do 7 dnů sdělit na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek) nebo oznámit pomocí kontaktního formuláře. Provozovatel vyplatí Cenu Knihy a Cenu Dopravy Prodávajícímu teprve poté, co Kupující potvrdí její převzetí nebo poté, co uplyne sedmidenní lhůta pro sdělení Kupujícího, že Kniha má vady nebo nebyla vůbec doručena. Po uplynutí této sedmidenní lhůty již Kupující není oprávněn u Provozovatele namítat, že Kniha má vady nebo mu nebyla doručena.

4. Prodávající

4.1. Prodávající je povinen si na Trhu knih zřídit Účet, bez zřízení Účtu a ověření telefonního čísla prodávajícího není možno Trh knih využívat k prodeji Knih.

4.2. Prodávající může prostřednictvím Trhu knih nabízet k prodeji neomezené množství Knih. Vytvoření nabídky není zpoplatněno, Prodávající se však zavazuje zaplatit Provozovateli Provizi ve výši 25 % z Ceny Knihy, kterou prostřednictvím Trhu Knih prodá, přičemž Provize z prodeje každé Knihy činí vždy nejméně 25 Kč. Výše Provize je uvedena již jako konečná, včetně DPH. Provize bude uhrazena započtením pohledávky Provozovatele na Provizi proti pohledávce Prodávajícího na Cenu Knihy tedy tak, že Provozovatel vyplatí Prodávajícímu vždy rozdíl Ceny Knihy a Provize.

4.3. Prodávající odpovídá za to, že nabídka obsahuje pravdivé informace, zejména je věrně vylíčen stav Knihy a fotodokumentace skutečně zachycuje nabízenou Knihu. Pro každou Knihu je Prodávající oprávněn zadat nejvýš jednu nabídku.

4.4. Prodávající vytvoří nabídku tak, že v databázi na Trhu knih vybere nabízenou Knihu, klikne na tlačítko „Prodám tuto knihu“ a poté zadá Cenu Knihy, Dopravu a Cenu Dopravy.

4.5. Prodávající je oprávněn zvolit Dopravu, kterou nabízí, z možností „osobní odběr“ a/nebo „doporučená zásilka Českou poštou“. Při výběru Dopravy „osobní odběr“ zadá Prodávající též město (příp. obec), ve kterém je možné osobní odběr uskutečnit. Prodávající může takto zadat i více měst (obcí). Při výběru Dopravy „doporučená zásilka Českou poštou“ zadá Prodávající též váhu knihy, od níž se odvíjí Cena Dopravy. Doprava „osobní odběr“ je vždy zdarma.

4.6. Prodávající je povinen nabízet k Prodeji pouze Knihy, které má k dispozici, je s nimi oprávněn jako vlastník nakládat a je tedy schopen zaručit jejich dodání Kupujícímu. V případě, že Prodávající nabízenou Knihu pozbyde, je povinen neprodleně odstranit z Trhu knih nabídku, kterou ji nabízí k prodeji.

4.7. V okamžiku, kdy Kupující uhradí Cenu Knihy a Cenu Dopravy, je-li vyžadována, je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Kupní smlouva a mezi Prodávajícím, Kupujícím a Provozovatelem je uzavřena Smlouva o úschově.

4.8. Prodávající je o uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově informován Provozovatelem na e-mailovou adresu, současně mu Provozovatel sdělí též Dopravu zvolenou Kupujícím a doručovací údaje nutné k doručení Knihy Kupujícímu.

4.9. Nabídne-li Prodávající jako Dopravu „osobní převzetí“ je povinen v případě uzavření Kupní smlouvy předat Kupujícímu Knihu osobně. Osobní převzetí je možné realizovat ve stanoveném městě (obci), nesouhlasí-li obě strany s jiným místem předání. Adresu a čas předání stanoví Prodávající, který je však povinen podle svých možností vyjít Kupujícímu vstříc a dohodnout se na oboustranně přijatelném řešení. Prodávající je povinen Kupujícímu při osobním převzetí umožnit, aby si Knihu důkladně prohlédl a zjistil, zda nemá vady.
Pokud Kupující zjistí, že Kniha je v pořádku, je povinen nadiktovat Prodávajícímu šestimístný ověřovací kód, který mu pro tyto účely sdělil Provozovatel. Prodávající není povinen Kupujícímu Knihu předat, nesdělí-li mu Kupující ověřovací kód. Cena Knihy snížená o Provizi bude Prodávajícímu vyplacena Provozovatelem poté, co Prodávající uplatní ověřovací kód ve webovém formuláři Provozovatele.
Odmítne-li Kupující Knihu převzít, je povinen to sdělit Provozovateli a uvést důvody k odmítnutí převzetí.

4.10. Nabídne-li Prodávající jako Dopravu „doporučená zásilka českou poštou“ je povinen v případě uzavření Kupní smlouvy doručit Kupujícímu Knihu doporučeně Poštou, a to na adresu, která mu bude sdělena Provozovatelem. Prodávající je povinen odeslat Knihu doporučeně Poštou Kupujícímu nejpozději do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4.11. V případě, že Prodávající nesplní svou povinnost dodat Knihu Kupujícímu, který uhradil Cenu Knihy a případně též Cenu Dopravy, ať již z jakýchkoli důvodů, je povinen tuto skutečnost sdělit Provozovateli nejpozději následující pracovní den poté, co se o tom dozví. Kupní smlouva bude v takovém případě zrušena a Provozovatel vrátí složenou Cenu Knihy a rovněž Cenu Dopravy, byla-li složena, Kupujícímu. Nesplní-li takto Prodávající svou povinnost nejméně třikrát, je Provozovatel oprávněn zrušit Prodávajícímu Účet, smazat jeho nabídky a nepovolit mu další činnost na Trhu knih.

5. Účet

5.1. Uživatel si může na Trhu knih zřídit Účet. Každý Uživatel si může zřídit nejvýše jeden Účet.

5.2. Účet se zřizuje buď zadáním přezdívky, e-mailové adresy a hesla, nebo přes existující profil Uživatele na portálu facebook.com.

5.3. Zřízením Účtu Uživatel vyslovuje souhlas s Obchodními podmínkami.

5.4. Zadaná e-mailová adresa je Trhem knih ověřována tak, že je na ni zaslán potvrzovací e-mail, jehož obsahem je odkaz pro dokončení registrace. Kliknutím na tlačítko odkazu, resp. zkopírováním odkazu do prohlížeče, je zřízení Účtu dokončeno.

5.5. V Účtu má každý uživatel 4 základní sekce:

 • „Prodáno“, kde se zobrazují Uživatelem prodané Knihy;
 • „Koupeno“, kde se zobrazují Uživatelem zakoupené Knihy a rovněž i Knihy objednané;
 • „Nabízím“, kde se zobrazují nabídky Uživatele na prodej Knih;
 • „Sháním“, kde se zobrazují poptávky Uživatele na Knihy, které by rád zakoupil.

5.6. Uživatel si může svůj Účet upravit tak, že si v něm vytvoří poličky, které jsou dalšími sekcemi Účtu a Uživatel si do nich může třídit seznamy Knih dle své potřeby.

5.7. Účet umožňuje Uživateli vytvořit poptávku Knihy. Poptávka Knihy je zdarma a jejím vytvořením Uživatel avizuje svůj zájem příslušnou Knihu koupit. Má-li Uživatel vytvořenu poptávku a poptávanou Knihu později někdo nabídne k prodeji, bude na tuto skutečnost Uživatel upozorněn Provozovatelem na svou e-mailovou adresu.

5.8. Účet umožňuje Uživateli doplňovat databázi knih na Trhu knih. Uživatel takovýmto doplněním, spočívajícím zejména v nahrání knihy, její fotografie a jejího popisu, souhlasí s tím, aby bylo jeho doplnění a veškerý jeho obsah dále využíváno Provozovatelem, a to jednak přímo na Trhu knih a dále rovněž pro jakoukoli reklamu či jinou sebeprezentaci Trhu knih.

5.9. Před prodejem Knih je Prodávající povinen zadat na svůj Účet své telefonní číslo. Toto telefonní číslo bude následně Provozovatelem ověřeno formou zaslání SMS zprávy s kódem. Po zadání takového kódu do svého Účtu je Účet ověřen a Uživatel je oprávněn stát se Prodávajícím. Ověření telefonního čísla je formou kontroly ze strany Provozovatele za účelem zabránění fiktivním Účtům.

5.10. Uživatel je oprávněn zadat do Účtu své osobní údaje. V takovém případě se osobní údaje na Trhu knih uloží a Uživateli se při nákupu Knihy automaticky vyplní. Takové zadání osobních údajů však není povinností uživatele. Uživatel je oprávněn osobní údaje, nejsou-li potřebné k vytvoření Účtu, zadat vždy až v případě nákupu nebo prodeje.

5.11. Je-li Provozovatelem zrušen Účet, jakožto sankce za opakované porušení Obchodních podmínek, není Uživatel oprávněn dále využívat Trh knih. Zrušení účtu je Uživateli oznámeno na jeho e-mailovou adresu.

5.12. Uživatel je oprávněn kdykoli zrušit svůj Účet. Zrušení Účtu je Uživateli potvrzeno na jeho e-mailovou adresu.

5.13. Po odeslání oznámení/potvrzení o zrušení Účtu jsou vymazány všechny údaje, které Uživatel na Trh knih zadal, zejména osobní údaje, nabídky, poptávky a údaje v poličkách.

5.14. V případě důvodného podezření Provozovatele, že Účet není vytvořen skutečným Uživatelem za použití pravdivých údajů, má Provozovatel právo učinit veškerá potřebná jednání za účelem ověření Účtu. V případě, že se Provozovateli nepodaří ověřit Účet, je oprávněn jej smazat.

6. Kupní smlouva

6.1. Kupní smlouva je uzavřena úhradou Ceny Knihy a zároveň Ceny Dopravy, je-li vyžadována, na bankovní účet Provozovatele.

6.2. Kupní smlouvu uzavírá Prodávající s Kupujícím, přičemž Prodávající se touto Kupní smlouvou zavazuje Kupujícímu odevzdat Knihu a umožnit mu, aby k  ní nabyl vlastnické právo a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu Cenu Knihy a zvolil-li Dopravu „doporučená zásilka Českou poštou“, též Cenu Dopravy.

6.3. Prodávající prohlašuje, že je právoplatným vlastníkem Knihy oprávněným k jejímu prodeji.

6.4. Kupující se zavazuje uhradit Cenu Knihy a Cenu Dopravy, je-li vyžadována, předem na bankovní účet Provozovatele.

6.5. Kupující i Prodávající se zavazují jednat vždy svým jménem na svůj účet.

6.6. Prodávající se zavazuje poté, co od Provozovatele obdrží informaci o úhradě Ceny Knihy a Ceny Dopravy, je-li vyžadována, doručit Knihu Kupujícímu, a to Dopravou zvolenou Kupujícím.

6.7. Kupující se zavazuje, že Knihu převezme, bude-li bez vad.

6.8. Ve výjimečných případech, kdy Prodávající nemůže Knihu Kupujícímu doručit, může být Kupní smlouva Prodávajícím zrušena. V takovém případě je Cena Knihy a Cena Dopravy, byla-li složena, vrácena Kupujícímu do 5 pracovních dní od zrušení Kupní smlouvy.

6.9. Prodávající a Kupující se dohodli, že Kupní smlouva je automaticky zrušena, dojde-li k vrácení Ceny Knihy a Ceny Dopravy, byla-li složena, Kupujícímu dle bodu 7.7. Obchodních podmínek. Obdobně je Kupní smlouva automaticky zrušena i v případě uvedeném v bodu 7.8. Obchodních podmínek.

6.10. Kupní smlouva se řídí Obchodními podmínkami.

7. Smlouva o úschově

7.1. Úhradou Ceny Knihy a Ceny Dopravy, je-li vyžadována, na bankovní účet Provozovatele je mezi Prodávajícím, Kupujícím a Provozovatelem uzavřena Smlouva o úschově.

7.2. Úhradou Ceny Knihy a Ceny Dopravy, je-li vyžadována, Kupující výslovně souhlasí s tím, aby byla Smlouva o úschově Provozovatelem splněna před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení, a tedy již nemá právo odstoupit od Smlouvy o úschově. Prodávající zadáním nabídky výslovně souhlasí s tím, že v případě uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově bude Smlouva o úschově splněna před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení, a tedy již nemá právo odstoupit od Smlouvy o úschově.

7.3. Provozovatel se Smlouvou o úschově zavazuje, že přijme Kupujícím složenou Cenu Knihy a Cenu Dopravy, byla-li složena, na svůj bankovní účet, a naloží s nimi pouze způsobem v těchto Obchodních podmínkách uvedených. Prodávající se Smlouvou o úschově zavazuje uhradit Provozovateli Provizi.

7.4. Provozovatel se Smlouvou o úschově zavazuje, že uschová osobní údaje Kupujícího a Prodávajícího a sdělí je vzájemně Kupujícímu a Prodávajícímu pouze při splnění podmínek dle bodu 9.5. Obchodních podmínek. Prodávající a Kupující Smlouvou o úschově zmocňují Provozovatele k takovému vzájemnému sdělení osobních údajů.

7.5. Provozovatel se zavazuje vyplatit Cenu Knihy a Cenu Dopravy, byla-li složena, na bankovní účet Prodávajícího, pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

 • Kupující, kterému byla kniha zaslána jako „doporučená zásilka Českou poštou“, potvrdí Provozovateli, že mu Kniha byla řádně doručena, nebo
 • Prodávající se Provozovateli prokáže šestimístným kontrolním kódem, který obdržel od Kupujícího při „osobním převzetí“ Knihy, nebo
 • Prodávající prokáže podacím lístkem s platným podacím číslem Pošty Provozovateli, že Knihu odeslal doporučeně Poštou na zadanou doručovací adresu Kupujícího, Provozovatel prostřednictvím sledování zásilek Pošty ověří, že Kniha byla Kupujícímu doručena a Kupující nereaguje na výzvu Provozovatele k potvrzení doručení ani do 7 dnů od doručení výzvy.
Při výplatě Ceny Knihy dle tohoto bodu odečte Provozovatel od Ceny Knihy Provizi, kterou si ponechá.

7.6. Podmínkou výplaty Ceny Knihy a Ceny Dopravy, byla-li složena, Prodávajícímu je zároveň sdělení bankovního účtu Prodávajícího vedeného u provozovatele bankovních služeb v České republice Prodávajícím Provozovateli. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit existenci a parametry bankovního účtu vyžádáním ověřovací platby ve výši 1 Kč.

7.7. Provozovatel se zavazuje Cenu Knihy a Cenu Dopravy, byla-li složena, vrátit Kupujícímu na účet, ze kterého mu byla poukázána, pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

 • ani do jednoho měsíce od uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově nebyla splněna ani jedna z podmínek uvedených v bodu 7.5., nebo
 • Provozovatel obdrží od Kupujícího i Prodávajícího na e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek) potvrzení, že Kupní smlouva byla zrušena a Kniha nebyla předána, nebo
 • Provozovatel uzná reklamaci Kupujícího (viz bod 8.2. Obchodních podmínek).

7.8. Nevyzvedne-li si Kupující Knihu v případě Dopravy „doporučená zásilka Českou poštou“ ve lhůtě pro vyzvednutí zásilky, zavazuje se Provozovatel Cenu Knihy vrátit Kupujícímu na účet, ze kterého mu byla poukázána, a Cenu Dopravy vyplatit Prodávajícímu. Bod 7.6. Obchodních podmínek platí i pro tento případ. Stejně bude Provozovatel postupovat v případě, že Kniha nebude doručena z jiných důvodů na straně Kupujícího (např. zadání chybné adresy, odstěhování se ze zadané adresy apod.)

7.9. Smlouva o úschově je splněna a zaniká dnem vyplacení nebo vrácení Ceny Knihy a Ceny Dopravy, byla-li složena, dle předchozích bodů.

7.10. Provozovatel se zavazuje provést příslušné platby vždy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne splnění podmínky/podmínek pro provedení takové platby. V případě, že si Provozovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami vyžádá ověření bankovního účtu ověřovací platbou ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne splnění podmínky/podmínek pro provedení platby, lhůta pro provedení platby počne běžet teprve ověřením bankovního účtu.

7.11. Smlouva o úschově se řídí Obchodními podmínkami.

8. Vrácení Knih, práva z vad a reklamace

8.1. Kupující je povinen si Knihu prohlédnout a zjistit, zda je bez vad, resp. ve stavu, v jakém byla k prodeji Prodávajícím na Trhu knih nabízena

 • při Dopravě „osobní převzetí“ ještě předtím, než Kupující sdělí Prodávajícímu kontrolní šestimístný kód.
  Pokud není Kniha ve stavu, v jakém měla dle nabídky Prodávajícího být a Kupující jí nechce v takovém stavu nabýt do svého vlastnictví, je povinen převzetí Knihy odmítnout a požádat Provozovatele o vrácení Ceny Knihy. Je-li Kniha ve stavu, v jakém měla dle nabídky Prodávajícího být, je Kupující povinen Knihu převzít a sdělit Prodávajícímu šestimístný kontrolní kód. Sdělením šestimístného kontrolního kódu Prodávajícímu potvrzuje Kupující, že Knihu převzal, a to ve sjednaném stavu, a vzdává se uplatnění práv z vad.
 • při Dopravě „doporučená zásilka Českou poštou“ ihned poté, co Kupující Knihu od Pošty převezme, nejpozději před tím, než potvrdí Provozovateli převzetí Knihy. Pokud není Kniha ve stavu, v jakém měla dle nabídky Prodávajícího být a Kupující jí nechce v takovém stavu nabýt do svého vlastnictví, je povinen tuto skutečnost bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů sdělit Provozovateli. Je-li Kniha ve stavu, v jakém měla dle nabídky Prodávajícího být, je Kupující povinen potvrdit bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů, její převzetí Provozovateli. Potvrzením převzetí Knihy Provozovateli Kupující potvrzuje, že Knihu převzal, a to ve sjednaném stavu a vzdává se uplatnění práv z vad.
Vzhledem k tomu, že stav Knihy lze jednoduše rozpoznat pouhým okem jejím prolistováním a není možné, že by Kniha měla nějakou skrytou vadu nelze brát na pozdější uplatnění práva z vad ohled a nelze jim vyhovět.

8.2. Sdělí-li Kupující, kterému byla Kniha doručena Dopravou „doporučená zásilka poštou“ do 7 dnů po jejím převzetí a zároveň před tím, než Provozovateli potvrdí převzetí Knihy, Provozovateli na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek), že má Kniha vady, zavazuje se Provozovatel vyřídit tuto reklamaci. Provozovatel vyřídí reklamaci tak, že v součinnosti s Kupujícím zjistí, zda má Kniha Kupujícím tvrzené vady. Výsledek tohoto zjištění předá Kupujícímu nejpozději do 15 pracovních dnů. Zjistí-li Provozovatel, že Kniha má vady, vrátí Kupujícímu Cenu Knihy, Cenu Dopravy a nahradí mu běžnou cenu Pošty poté, co Kupující Provozovateli prokáže, že zaslal Knihu zpět Prodávajícímu. Prodávající je v takovém případě povinen uhradit Provozovateli výši náhrady ceny Pošty, kterou Provozovatel nahradil Kupujícímu. Provozovatel je oprávněn tuto svoji pohledávku započíst proti Pohledávce Prodávajícího na výplatu Cenu Knihy a/nebo Cenu Dopravy dle jiných Smluv o úschově.

8.3. I poté, co zanikne Smlouva o úschově (tedy Provozovatel vyplatí/vrátí Cenu Knihy a/nebo Cenu Dopravy) má Kupující práva z vad proti Prodávajícímu. Práva z vad se řídí Občanským zákoníkem.

8.4. Vzhledem k tomu, že stav Knihy lze jednoduše rozpoznat pouhým okem jejím prolistováním a není možné, že by Kniha měla nějakou skrytou vadu, nelze brát na reklamaci vad provedenou později, než jak je uvedeno v bodě 8.1. těchto Obchodních podmínek ve smyslu § 2111 a 2112 odst. 1 Občanského zákoníku, ohled. Taková reklamace může být Prodávajícím shledána neoprávněnou pro porušení povinnosti Kupujícího oznámit vadu včas ve smyslu § 2104 a § 2105 odst. 1 Občanského zákoníku.

8.5. Je-li Prodávající Podnikatelem, má navíc Kupující, který je Spotřebitelem, proti Prodávajícímu tato práva:

 • uplatnit práva ze záruky za jakost. Prodávající Podnikatel poskytuje na Knihu záruku za jakost v délce 12 měsíců. Vzhledem k tomu, že předmětem prodeje je již použitá Kniha, záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení, které již měla Kniha při převzetí, běžné opotřebení Kupujícím a vadu, kterou měla Kniha již při převzetí a kvůli které byla sjednána nižší cena – tj. zejména na vadu, na kterou Prodávající upozornil již ve své nabídce. Prodávající je v případě uplatnění reklamace povinen reklamaci vyřídit, tj. sdělit Kupujícímu své stanovisko k reklamaci do 30 dnů od uplatnění reklamace. Vzhledem k tomu, že předmětem prodeje je opotřebená Kniha, která nemůže být opravena ani vyměněna za novou, je Kupující oprávněn po Prodávajícím požadovat podle povahy vady slevu nebo vrácení Ceny Knihy.
 • uplatnit právo na odstoupení bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Knihy. V takovém případě je Kupující povinen odeslat Knihu zpět Prodávajícímu. Doručením odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím Prodávajícímu, je Kupní smlouva zrušena od počátku. Prodávající upozorňuje v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku, že Kupující je povinen nést náklady spojené s vrácením Knihy.

8.6. Provozovatel upozorňuje Kupujícího na to, že nepřebírá zodpovědnost za splnění povinností Prodávajícího z uplatněných práv Kupujícího z vad Knihy. Kupující s tímto souhlasí a prohlašuje, že s výjimkou možnosti dle bodu 8.2. těchto Obchodních podmínek nebude uplatňovat práva z vad Knihy za Provozovatelem, ale výhradně jen za Prodávajícím.

8.7. Prodávající a Kupující berou na vědomí, že v případě vzniku sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím nemá Provozovatel povinnost mlčenlivosti a fyzické osoby spojené s Provozovatelem, budou-li volány ke splnění svědecké povinnosti, budou o okolnostech prodeje jim známých vypovídat úplně a pravdivě.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Provozovatel nezpracovává zadané osobní údaje vložené Uživateli jinak, než jak je nutné ke splnění Smlouvy o úschově. Právním základem zpracování je nezbytnost pro splnění Smlouvy o úschově. Provozovatel tedy s osobními údaji nenakládá jinak, než že je užije ke splnění Smlouvy o úschově.

9.2. Účet je zřízen pouze zadáním e-mailové adresy a hesla. Uživatel je oprávněn Účet kdykoli smazat. Smazáním účtu jsou smazány i údaje o Uživateli.

9.3. Pro zadání nabídky je Prodávající povinen na Účet zadat své telefonní číslo. Telefonní číslo slouží pro účely ověření Prodávajícího.

9.4. Uživatel, který má zřízený Účet, je oprávněn do účtu trvale nahrát své další osobní údaje, zejména jméno, příjmení a poštovní adresu. Toto rozhodnutí je však výlučně na Uživateli a Uživatel je rovněž oprávněn zadané údaje kdykoliv smazat nebo změnit.

9.5. Provozovatel předává osobní údaje Kupujícímu a Prodávajícímu za účelem splnění Smlouvy o úschově a plnění dle Kupní smlouvy, tedy předání Knihy, jedná se o následující:

 • Provozovatel předá v případě Dopravy „osobní převzetí“ Prodávajícímu tyto osobní údaje Kupujícího: e-mailová adresa, telefon.
 • Provozovatel předá v případě Dopravy „doporučená zásilka Českou poštou“ Prodávajícímu tyto osobní údaje Kupujícího: e-mailová adresa, telefon, jméno, příjmení, poštovní adresa.
 • Provozovatel předá Kupujícímu po uzavření Kupní smlouvy tyto osobní údaje Prodávajícího: e-mailová adresa, telefonní číslo.

Kupující i Prodávající s takovým předáním osobních údajů pro účely Kupní smlouvy souhlasí (Prodávající zveřejněním nabídky, Kupující zaplacením Ceny Knihy) a zavazují se sdělené osobní údaje dále nezpracovávat a nepředávat třetím osobám.

9.7. Uživatel je oprávněn požádat Provozovatele na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek) o sdělení, zda eviduje jeho osobní údaje a jaké to jsou. Uživatel je rovněž oprávněn Provozovatele požádat o opravu těchto údajů, omezení zpracování těchto údajů a o smazání těchto údajů. Provozovatel je povinen takové žádosti vyhovět nejpozději do 7 pracovních dnů po jejím doručení.

9.8. Uživatel je rovněž oprávněn požádat Provozovatele na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek) o potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud tomu tak je, zároveň o sdělení, jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů, jací jsou příjemci nebo jaká je kategorie příjemců, kterým osobní údaje budou zpřístupněny, jaká je plánovaná doba uložení osobních údajů, jaké je právo podat stížnost u dozorového úřadu, jaký je zdroj osobních údajů. Provozovatel je povinen takové žádosti vyhovět nejpozději do 14 pracovních dnů po jejím doručení.

10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

10.1. Nejsou-li Prodávající a Kupující Podnikateli, jsou ve vztahu k Provozovateli Spotřebiteli a v takovém případě mají právo využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

10.2. V případě, že se spor mezi Spotřebitelem a Provozovatelem nepodaří vyřešit dohodou, má Spotřebitel, kromě svého obecného práva obrátit se na soud s žalobou, rovněž právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je subjektem řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi Spotřebitelem a Provozovatelem.

10.3. Kontakty na Českou obchodní inspekci jsou následující:
Česká obchodní inspekce
IČ: 000 20 869
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: www.coi.cz

10.4. Při řešení sporů mezi Spotřebitelem a Provozovatelem je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.5. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může Spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u Provozovatele poprvé. Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na webu www.coi.cz.

10.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11. Obecná ustanovení

11.1. Uživatelé jsou povinni se na Trhu knih chovat slušně.

11.2. Uživatelé jsou povinni na Trh knih vkládat jen pravdivé informace.

11.3. Popisy Knih a komentáře musí být vždy slušné a nikoli hrubé nebo urážlivé. Uživatelé nejsou oprávněni vkládat na Trh knih takové popisy a komentáře, jejichž zveřejněním by byl spáchán přestupek nebo trestný čin, zejména komentáře rasově, etnicky, nábožensky a politicky diskriminační a urážlivé.

11.4. Uživatelé nesmí na Trh knih vkládat takové popisy a komentáře, kterými by byla porušena práva třetích osob, zejména nesmí vkládat osobní údaje třetích osob, podobizny a jiné informace osobního charakteru třetích osob, a nesmí porušovat autorská práva třetích osob.

11.5. Na Trhu knih je zakázáno nabízet k prodeji jiné zboží než Knihy. Na Trhu knih je zakázáno nabízet k prodeji Knihy, které by porušovaly práva třetích osob, zejména práva autorská a osobnostní (nelegální rozmnoženiny autorského díla, nelegální podobizny a jiné informace osobní povahy). Na Trhu knih je zakázáno nabízet k prodeji Knihy určené k propagaci a šíření názorů směřujících k potlačení práv a svobod člověka a/nebo rasové, etnické, náboženské či politické nenávisti. Zveřejněná fota nesmí být sexuální povahy, a to s výjimkou věrného fota přebalu Knihy.

11.6. Uživatelé nejsou oprávněni zveřejňovat na Trhu knih své osobní a kontaktní údaje.

11.7. Uživatelé nejsou oprávněni zveřejňovat na Trhu knih jakoukoli reklamu.

11.8. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit, zda zveřejněný popis, komentář či foto odpovídá předcházejícím ustanovením tohoto článku, a pokud dospěje k závěru, že nikoli, vyhrazuje si právo takový popis nebo komentář smazat a Uživateli, který takovýto popis či komentář zadal smazat Účet a jeho další popisy, komentáře, nabídky a poptávky. Obdobně může Provozovatel postupovat rovněž v případě jiného porušení Obchodních podmínek Uživatelem, v případě, kde to Obchodní podmínky výslovně stanoví, však až po třetím takovém porušení.

11.9. Trh knih neumožňuje doručení Knih mimo území České republiky. Trh knih neumožňuje platby z bankovních účtů, které nejsou vedeny poskytovatelem služeb v České republice, ani platby na takové účty. Uživatel, který zašle Provozovateli platbu z bankovního účtu vedeného poskytovatelem bankovních služeb mimo Českou republiku porušuje tyto Obchodní podmínky. Provozovatel v takovém případě nebude mít Cenu Knihy a případně Cenu Dopravy, byla-li vyžadována, za uhrazenou, objednávku Uživatele zruší a převedenou částku, od které odečte cenu zpětné platby, vrátí Uživateli na jeho účet. Provozovatel si ponechá takovou část převedené částky, která odpovídá ceně zpětné platby. V případě, že Prodávající požádá Provozovatele o výplatu na bankovní účet vedený poskytovatelem bankovních služeb mimo území České republiky, je Provozovatel oprávněn takovou výplatu odmítnout a odepřít ji až do doby, než bude Prodávajícím sděleno číslo bankovního účtu vedeného provozovatelem na území České republiky, kam má být výplata provedena.

12. Kontakty

12.1. Uživatelé mohou se svými žádostmi a připomínkami Provozovatele kontaktovat na e-mailovou adresu trhknih@trhknih.cz nebo na tel. +420 775 289 165 (pondělí–pátek 9-15 hod.) a +420 777 027 060 (pondělí–pátek 9-15 hod.). Provozovatel žádá Uživatele, aby upřednostnili e-mailový kontakt, a to z důvodu přetížení telefonní linky a skutečnosti, že tak Provozovatel nemusí být telefonicky dostupný v každém okamžiku.

12.2. Uživatelé mohou rovněž pro uplatnění svých žádostí a připomínek použít kontaktní formulář umístěný na Trhu knih v sekci O portálu – Kontakt.

12.3. Uživatelé se zavazují, že vznikne-li při užívání Trhu knih jakýkoli problém, který by mohl vést ke sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím nebo mezi Uživatelem a Provozovatelem, budou o tom provozovatele informovat na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek). Provozovatel se zavazuje, bude-li to možné, poskytnout Uživateli součinnost za účelem řešení problému, zejména se zavazuje do jednoho měsíce od okamžiku, kdy mu bude e-mail doručen, sdělit Uživateli své stanovisko.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Práva a povinnosti Obchodními podmínkami ani zvláštní dohodou stran neupravené se řídí českým právním řádem, především Občanským zákoníkem.

13.2. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. března 2023.

13.3. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně měnit. Smlouvy uzavřené mezi Kupujícím, Prodávajícím a Provozovatelem se řídí vždy Obchodními podmínkami účinnými a zveřejněnými na Webových stránkách ke dni uzavření takových smluv.

13.4. Obchodní podmínky jsou vždy uveřejněny na Webových stránkách.

13.5. Uživatelé, kteří mají na Trhu knih vytvořen Účet, budou o změně Obchodních podmínek vyrozuměni na své e-mailové adresy.