Obchodní podmínky - Trh knih - online antikvariát

Obchodní podmínky

Trh knih je internetové tržiště s knihami, kde čtenáři, antikvariáty, ale i jiné osoby mohou prodávat a kupovat nové či použité knihy.

Trh knih nabízí svým uživatelům jistotu, že prodávající dostane zaplaceno jen tehdy, obdrží-li kupující knihu v pořádku.

Tyto obchodní podmínky Trhu knih podrobně upravují práva a povinnosti kupujících, prodávajících, provozovatele Trhu knih a podrobněji popisují proces nákupu a projede prostřednictvím Trhu knih.

Stručné informace o tom, jak Trh knih funguje, jaké jsou možnosti dopravy apod. najdete na https://www.trhknih.cz/napoveda-kupujici.

Hlavní zásady a pravidla pro prodej na Trhu knih najdete na https://www.trhknih.cz/desatero-dobreho-prodejce. Tyto zásady odpovídají níže uvedeným obchodním podmínkám a pro zachování řádného prodeje jsou prodávající povinni se jimi řídit.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem webových stránek www.trhknih.cz je společnost TRHKNIH.CZ s.r.o., IČO: 067 44 460, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 288152, DIČ: CZ06744460.

1.2. Na webových stránkách www.trhknih.cz je umístěno internetové tržiště, prostřednictvím kterého mohou jeho uživatelé nakupovat a prodávat knihy.

1.3. Tyto obchodní podmínky stanoví vzájemná práva a povinnosti uživatelů tohoto internetového tržiště při prodeji a nákupu knih, jakož i práva a povinnosti uživatelů ve vztahu k provozovateli webových stránek.

1.4. Společnost TRHKNIH.CZ s.r.o. je plátcem DPH. Výše provize je však konečná a včetně DPH. Společnost TRHKNIH.CZ s.r.o. provádí zúčtovací služby a je příjemcem plateb.

1.5. Kontaktní e-mailová adresa provozovatele je info@trhknih.cz.

1.6. Kontaktní telefonní čísla provozovatele jsou +420 775 289 165 a +420 777 027 060 (v provozu pondělí až pátek vždy od 9:00 do 15:00 hodin).

2. Výklad pojmů

2.1. V dalších ustanoveních těchto obchodních podmínek budou mít výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem význam uvedený v tomto přehledu

Balíkovna Znamená produkt a službu státního podniku Česká pošta, sp., IČO: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, dostupnou na webu www.balikovna.cz
Cena Knihy znamená kupní cenu, za kterou je možno prostřednictvím internetového tržiště umístěného na webových stránkách www.trhknih.cz koupit knihu, cena je vždy konečná a je-li prodávají plátcem DPH musí být uvedena včetně DPH; doprava je účtována zvlášť
Cena Dopravy znamená cenu, kterou je kupující povinen uhradit za zvolený způsob doručení knihy, cena je vždy konečná a je-li prodávají plátcem DPH musí být uvedena včetně DPH
Celková cena znamená součet ceny knihy a ceny dopravy
Doprava znamená způsob doručení knihy zakoupené prostřednictvím internetového tržiště umístěného na webových stránkách www.trhknih.cz; jsou nabízeny čtyři způsoby doručení, a to doporučená zásilka Českou poštou, doručení Zásilkovnou, doručení Balíkovnou a osobní předání, přičemž o možnostech dopravy rozhoduje prodávající
Dopravce znamená státní podnik Česká pošta, sp., IČO: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 a/nebo společnost Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9
Kniha znamená knihu v listinné originální podobě, která je nabízena k prodeji, poptávána, nebo prodávána prostřednictvím internetového tržiště umístěného na webových stránkách www.trhknih.cz
Kupující znamená osobu, která prostřednictvím internetového antikvariátu umístěného na webových stránkách www.trhknih.cz kupuje knihu
Kupní smlouva znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím, jejímž předmětem je prodej knihy za sjednanou kupní cenu
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Obchodní podmínky znamená tyto obchodní podmínky
Podnikatel znamená osobu, která užívá internetový antikvariát umístěný na webových stránkách www.trhknih.cz při své podnikatelské činnosti, při samostatném výkonu svého povolání, nebo která je zapsána v obchodním rejstříku
Pošta znamená státní podnik Česká pošta, sp., IČO: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, jehož obchodní podmínky najdete na https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky
Prodávající znamená osobu, která prostřednictvím internetového antikvariátu umístěného na webových stránkách www.trhknih.cz prodává knihu nebo nabízí knihu k prodeji
Provize znamená odměnu společnosti TRHKNIH.CZ s.r.o. za realizované prodeje knih; provize činí 25 % z ceny knihy, nejméně však vždy 25 Kč z  každé knihy; provizi hradí prodávající tím způsobem, že je odečtena od vyplácené kupní ceny; výše provize je uvedena včetně DPH;
Provozovatel znamená společnost TRHKNIH.CZ s.r.o., IČO: 067 44 460, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 288152
Smlouva o úschově znamená smlouvu o úschově, na základě které převezme společnost TRHKNIH.CZ s.r.o. od kupujícího kupní cenu, případně cenu dopravy, a vyplatí ji prodávajícímu v případě, že kniha bude řádně dodána kupujícímu
Spotřebitel znamená člověka, který užívá internetový antikvariát umístěný na webových stránkách www.trhknih.cz mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
Trh knih znamená internetové tržiště umístěné na webových stránkách www.trhknih.cz
Účet znamená individualizovaný profil uživatele, který umožňuje ukládat údaje a je podmínkou prodeje (nikoliv však nákupu) knih
Uživatel znamená jakoukoliv osobu využívající internetový antikvariát umístěný na webových stránkách www.trhknih.cz ke koupi nebo prodeji knihy
Webové stránky znamená webové stránky www.trhknih.cz
Zásilkovna znamená společnost Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, jejíž obchodní podmínky najdete na https://www.zasilkovna.cz/dokumenty-pro-zakazniky

3. Kupující

3.1. Kupující má možnost si na Trhu knih zřídit svůj Účet (více k Účtu v článku 5. Obchodních podmínek), ale není to jeho povinností. Zřízení účtu není podmínkou nákupu. V případě nákupu bez zřízení účtu je Kupující povinen za účelem nákupu Knihy poskytnout vždy nejméně své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. V případě, že je Kupující Podnikatelem, je povinen za účelem nákupu Knihy poskytnout rovněž své IČO.

3.2. Kupující provede výběr Knihy a zahájí její objednání kliknutím na tlačítko „koupit“. Stejnou Knihu může ke koupi nabízet více Prodávajících. Kupující má tedy možnost zvolit si toho Prodávajícího, jehož podmínky (zejména Cena Knihy, Doprava, Cena Dopravy a skutečnost, zda Prodávající je či není Podnikatelem) mu budou nejvíce vyhovovat.

3.3. Vybraná Kniha se Kupujícímu zobrazí v košíku, a to včetně Ceny Knihy. Spolu s Knihou se zobrazí rovněž Doprava a Cena Dopravy. V dalším kroku objednávky zvolí Kupující Dopravu.

3.4. Zvolí-li Kupující Dopravu Poštou je povinen v dalším kroku objednávky zadat doručovací údaje, tedy nejméně jméno, příjmení a doručovací adresu. Zvolí-li Kupující Dopravu Zásilkovnou vybere v dalším kroku objednávky místo doručení. Zvolí-li Kupující Dopravu „osobní předání“ zobrazí se mu v dalším kroku objednávky město/obec, ve kterém bude osobní předání realizováno. V případě, že Prodávající nabízí více takových měst/obcí, Kupující mezi nimi zvolí.

3.5. Po dokončení tohoto kroku objednávky obdrží Kupující na svou e-mailovou adresu informace o objednávce, jejíž součástí budou nejméně informace o objednané Knize, Ceně Knihy, Ceně Dopravy, Celkové ceně a Obchodní podmínky. Je-li Prodávající Podnikatelem, budou součástí e-mailové zprávy rovněž identifikační údaje Prodávajícího a odkaz na formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy. Není-li Prodávající Podnikatelem, bude součástí e-mailové zprávy upozornění na tuto skutečnost s tím, že Kupující nemá po uzavření Kupní smlouvy spotřebitelská práva dle bodu 8.12. Obchodních podmínek. Kupující má tak k dispozici veškeré potřebné informace, před zaplacením objednávky a pokud si na základě těchto informací svůj záměr koupit Knihu rozmyslí, nemusí činit žádný úkon a již nezaplacením Celkové ceny bude jeho objednávka zrušena a nedojde k uzavření žádné smlouvy.

3.6. V dalším kroku objednávky Kupující vybere způsob platby. Na Trhu knih je možné platit kartou online, bankovním převodem, prostřednictvím rychlého přesměrování na internetové bankovnictví systémem GOPAY nebo kryptoměnou prostřednictvím provozovatele Confirmo.net. Trh knih platbu žádnou z těchto platebních metod nezpoplatňuje. Úhradu je však vždy třeba provést nejpozději 5 kalendářních dnů od vyplnění objednávky. Za úhradu je považováno připsání částky na účet Provozovatele. Platby bezhotovostním převodem mohou být činěny pouze z bankovního účtu vedeného poskytovatelem bankovních služeb pro Kupujícího.

3.7. Výběrem způsobu platby a potvrzením objednávky Kupující vyslovuje souhlas s Obchodními podmínkami.

3.8. Neuhradí-li Kupující ve stanovené lhůtě Celkovou cenu, objednávka Knihy je automaticky zrušena a nedojde k uzavření Kupní smlouvy. Je-li Kupujícím uhrazena pouze část Celkové ceny, zašle ji Provozovatel do pěti pracovních dnů od zrušení objednávky zpět na bankovní účet, ze kterého mu byla poukázána. Stejně bude Provozovatel postupovat v případě, že Celková cena bude uhrazena po zrušení objednávky.

3.9. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Účet a dále neposkytovat služby Trhu knih Kupujícímu, jemuž byla zrušena objednávka z důvodu dle předchozího bodu.

3.10. Úhradou Celkové ceny je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena Kupní smlouva a mezi Kupujícím, Prodávajícím a Provozovatelem Smlouva o úschově.

3.11. Po uhrazení Celkové ceny sdělí Provozovatel Kupujícímu kontakt na Prodávajícího, a to jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

3.12. Kniha bude Kupujícímu buď Prodávajícím osobně předána nebo doručena Dopravcem, dle zvolené Dopravy.

3.13. Doprava „osobní předání“ je vždy zdarma, Doprava Dopravcem je zpoplatněna částkou, kterou určuje Prodávající a která je odvozena od váhy Knihy. Cena Dopravy je zobrazena po přidání konkrétní Knihy do košíku. Celková cena je vždy uvedena již jako konečná cena, včetně DPH.

3.14. Doprava „osobní předání“ je místně omezena a Kupujícímu se vždy zobrazí město (obec), ve kterém je možno osobní předání Knihy realizovat, osobní předání nelze realizovat jinde než v uvedeném městě (obci), nesouhlasí-li s tím Kupující i Prodávající. Adresu a čas předání stanoví Prodávající, který je však povinen podle svých možností vyjít Kupujícímu vstříc a dohodnout se na oboustranně přijatelném řešení.

3.15. Bude-li zvolena Doprava „osobní předání“, obdrží Kupující na svoji e-mailovou adresu šestimístný ověřovací kód. Prodávající doručí Knihu Kupujícímu osobně. Kupující je povinen si Knihu dobře prohlédnout a zkontrolovat její stav. Prodávající je povinen mu to umožnit. Po ověření skutečnosti, že Kniha nemá vady, sdělí Kupující ověřovací kód Prodávajícímu a převezme Knihu. Bez sdělení ověřovacího kódu Kniha nebude Kupujícímu předána. Provozovatel nevyplatí Prodávajícímu Cenu Knihy dříve, než se Prodávající prokáže znalostí ověřovacího kódu. V případě osobního převzetí není Kupující povinen potvrzovat převzetí knihy, neboť to bude potvrzeno již předáním jedinečného ověřovacího kódu Prodávajícímu. Odmítne-li Kupující Knihu převzít, je povinen to sdělit Provozovateli a uvést důvody k odmítnutí převzetí.

3.16. Bude-li zvolena Doprava Dopravcem bude kniha Kupujícímu doručena zvoleným Dopravcem. Prodávající je v  takovém případě povinen předat Knihu k odeslání Dopravci do 5 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. Kupující je povinen Knihu zkontrolovat ihned po jejím převzetí a ujistit se, že nemá žádné vady. V den doručení Knihy nebo nejbližší následující pracovní den Provozovatel zašle na e-mailovou adresu Kupujícího žádost o potvrzení doručení Knihy. Zjistí-li Kupující po převzetí Knihy, že je Kniha bez vad, potvrdí Provozovateli řádné doručení Knihy neprodleně nejpozději však do 5 kalendářních dnů po doručení Knihy prostřednictvím příslušného webového formuláře, na nějž bude žádostí o potvrzení odkázán. Zjistí-li Kupující po převzetí Knihy, že má Kniha vady, sdělí to Provozovateli nejpozději do 5 kalendářních dnů na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek) nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na Trhu knih. Bude-li Kupující Provozovatelem požádán o potvrzení doručení Knihy, aniž by mu Kniha byla doručena, sdělí to Provozovateli nejpozději do 5 kalendářních dnů na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek) nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na Trhu knih. Provozovatel nevyplatí Celkovou cenu Prodávajícímu dříve, než Kupující potvrdí převzetí Knihy nebo než uplyne lhůta pro sdělení Kupujícího, že Kniha má vady nebo nebyla vůbec doručena.

3.17. Kupující může najednou objednat i více Knih. Jsou-li Knihy objednány od stejného Prodávajícího, může mít takováto hromadná objednávka vliv na Cenu Dopravy Dopravcem, která je počítána dle váhy zásilky.

3.18. Kupující odpovídá Provozovateli a Prodávajícímu za to, že si na jím zadané doručovací adrese zásilku s Knihou převezme, a to v úložní době Dopravce, nejpozději však vždy do 14 dnů od doručení výzvy k vyzvednutí. Prodávající je oprávněn omezit prodlužování úložní doby Dopravce. V případě, že je doručení Knihy zmařeno z důvodu na straně Kupujícího, zejména chybně zadanou adresou nebo tím, že si Kupující zásilku v úložní době Dopravce a nejpozději vždy do 14 dnů od doručení výzvy k vyzvednutí nevyzvedne, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu a Provozovateli škodu tím způsobenou, zejména je povinen uhradit Prodávajícímu Cenu Dopravy. Cena Dopravy bude odečtena z Celkové ceny zaplacené Kupujícím a Kupujícímu bude vrácena Cena Knihy. V případě, že Kupující projeví nejpozději do 3 kalendářních dnů po zmařeném doručení zájem o opakované doručení Knihy a Prodávající bude s opakovaným doručením souhlasit, Provozovatel si Celkovou cenu k vypořádání dle Smlouvy o úschově ponechá a Kupující doplatí pouze Cenu opakované Dopravy.

4. Prodávající

4.1. Prodávající je povinen si na Trhu knih zřídit Účet, bez zřízení Účtu a ověření telefonního čísla Prodávajícího není možno Trh knih využívat k prodeji Knih.

4.2. Prodávající může prostřednictvím Trhu knih nabízet k prodeji neomezené množství Knih. Vytvoření nabídky není zpoplatněno, Prodávající se však zavazuje zaplatit Provozovateli Provizi ve výši 25 % z Ceny Knihy, kterou prostřednictvím Trhu Knih prodá, přičemž Provize z prodeje každé Knihy činí vždy nejméně 25 Kč. Výše Provize je uvedena již jako konečná, včetně DPH. Provize bude uhrazena započtením pohledávky Provozovatele na Provizi proti pohledávce Prodávajícího na Celkovou cenu, tedy tak, že Provozovatel vyplatí Prodávajícímu vždy rozdíl Celkové ceny a Provize.

4.3. Prodávající odpovídá za to, že nabídka obsahuje pravdivé informace, zejména je věrně vylíčen stav Knihy a fotodokumentace skutečně zachycuje nabízenou Knihu. Prodávající je povinen Kupujícímu a Provozovateli nahradit veškerou škodu a veškeré náklady způsobené nepravdivostí informací uvedených v nabídce. Provozovatel je oprávněn pohledávku na takovou náhradu jednostranně započíst proti pohledávce Prodávajícího na úhradu Celkové ceny.

4.4. Pro každou Knihu je Prodávající oprávněn zadat nejvýše jednu nabídku. Popis musí být uveden v Českém jazyce. Nabídka na prodej Knihy je nabídkou na uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově dle těchto Obchodních podmínek.

4.5. Prodávající je povinen udržovat své nabídky aktuální a kdykoli pozbude možnost Knihu v souladu s Obchodními podmínkami prodat, nabídku na její prodej stáhnout. V případě, že se jedná o pozbytí pouze dočasného charakteru (nemoc, dovolená Prodávajícího), může Prodávají využít možnost nabídku pozastavit nebo specifické funkce „dovolená“.

4.6. Prodávající vytvoří nabídku tak, že v databázi na Trhu knih vybere nabízenou Knihu, klikne na tlačítko „Prodám tuto knihu“ a poté zadá Cenu Knihy, Dopravu a váhu Knihy, podle které je spočítána Cena Dopravy. Prodávající je oprávněn nastavit ceny za doručení pro váhové kategorie zásilek sám, nebo ponechat ceny nastavené Provozovatelem, při vytvoření nabídky je potom Cena Dopravy Trhem knih spočítána dle zadané váhy Knihy.

4.7. Prodávající je oprávněn zvolit Dopravu, kterou nabízí, z možností Trhu knih, tedy buď Dopravu „osobní odběr“ nebo Dopravu zvoleným Dopravcem. Při výběru Dopravy „osobní odběr“ zadá Prodávající též město (příp. obec), ve kterém je možné osobní odběr uskutečnit. Prodávající může takto zadat i více měst (obcí). Při výběru Dopravy Dopravcem zadá Prodávající též váhu knihy, podle které je spočítána Cena Dopravy. Doprava „osobní odběr“ je vždy zdarma. Prodávající není oprávněn použít k doručení Knihy jiného Dopravce než Českou poštu, Zásilkovnu nebo Balíkovnu. V případě, že si Prodávající zvolí doručení Knihy Balíkovnou nebo Zásilkovnou, je oprávněn zvolit možnost doručení na Slovensko.

4.8. Prodávající je povinen nabízet k Prodeji pouze Knihy, které vlastní a má je k dispozici a je tedy schopen zaručit jejich dodání Kupujícímu. V případě, že Prodávající nabízenou Knihu pozbude, je povinen neprodleně odstranit z Trhu knih nabídku, kterou ji nabízí k prodeji. V případě, že dojde k objednávce Knihy přes Trh knih, je Prodávající povinen neprodat ani jinak nezcizit Knihu osobě odlišné od Kupujícího na Trhu knih ani Knihu jiným způsobem nepozbýt nejméně po dobu 5 kalendářních dnů.

4.9. Prodávající není oprávněn zveřejňovat v nabídce Knihy jakékoliv osobní údaje, včetně kontaktních. Tyto údaje nesmí být z nabídky ani žádným způsobem zjistitelné.

4.10. V okamžiku, kdy Kupující uhradí Celkovou cenu, je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Kupní smlouva a mezi Prodávajícím, Kupujícím a Provozovatelem je uzavřena Smlouva o úschově.

4.11. Prodávající je o uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově informován Provozovatelem na e-mailovou adresu, současně mu Provozovatel sdělí též Dopravu zvolenou Kupujícím a doručovací údaje nutné k doručení Knihy Kupujícímu.

4.12. Nabídne-li Prodávající jako Dopravu „osobní převzetí“ je povinen v případě uzavření Kupní smlouvy předat Kupujícímu Knihu osobně. Osobní převzetí je možné realizovat ve stanoveném městě (obci), nesouhlasí-li obě strany s jiným místem předání. Adresu a čas předání stanoví Prodávající, který je však povinen podle svých možností vyjít Kupujícímu vstříc a dohodnout se na oboustranně přijatelném řešení. Prodávající je povinen Kupujícímu při osobním převzetí umožnit, aby si Knihu důkladně prohlédl a zjistil, zda nemá vady. Pokud Kupující zjistí, že Kniha je v pořádku, je povinen nadiktovat Prodávajícímu šestimístný ověřovací kód, který mu pro tyto účely sdělil Provozovatel. Prodávající není povinen Kupujícímu Knihu předat, nesdělí-li mu Kupující ověřovací kód. Cena Knihy snížená o Provizi bude Prodávajícímu vyplacena Provozovatelem poté, co Prodávající uplatní ověřovací kód ve webovém formuláři Provozovatele. Odmítne-li Kupující Knihu převzít, je Prodávající povinen to sdělit Provozovateli.

4.13. Nabídne-li Prodávající Dopravu Dopravcem, je povinen v případě uzavření Kupní smlouvy doručit Kupujícímu Knihu prostřednictvím zvoleného Dopravce, a to na adresu, která mu bude sdělena Provozovatelem. Prodávající je povinen odeslat Knihu nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, a to v balení, které knihu zabezpečuje proti poškození v průběhu dopravy, minimálně ve folii zabezpečující Knihu proti vlhkosti a tvrdém kartonu nebo bublinkové folii zabezpečující Knihu proti mechanickému poškození. Nedostatečné je zejména zabalení jen v papíru nebo obálce. Prodávající odpovídá Provozovateli a Kupujícímu za škodu způsobenou nedostatečným zabalením Knihy.

4.14. Prodávající je v souladu s obchodními podmínkami zvoleného Dopravce oprávněn omezit prodlužování úložní doby zásilky s Knihou. Prodávající je povinen zásilku s Knihou u Dopravce řádně pojistit. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Dopravcem ani za škodu způsobenou nedostatečným zabalením či pojištěním zásilky.

4.15. V případě, že Prodávající nesplní svou povinnost dodat Knihu Kupujícímu, který uhradil Celkovou cenu, ať již z jakýchkoli důvodů, je povinen tuto skutečnost sdělit Provozovateli nejpozději následující pracovní den poté, co se o tom dozví. Kupní smlouva bude v takovém případě zrušena a Provozovatel vrátí složenou Celkovou cenu, Kupujícímu. Vzhledem k tomu, že nesplnění povinnosti dodat Knihu Kupujícímu je porušením povinnosti Prodávajícího z Kupní smlouvy, a tedy porušení Obchodních podmínek, je v takovém případě Provozovatel oprávněn postupovat dle bodu 5.13. Obchodních podmínek.

4.16. Prodávající je povinen vyrozumět Kupujícího a Provozovatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na splnění Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově, zejména na včasné dodání Knihy a její stav.

4.17. Prodávající odpovídá Provozovateli za správnost jím sděleného bankovního účtu. Za škodu způsobenou sdělením nesprávného bankovního účtu Prodávajícím Provozovatel neodpovídá. Provozovateli neplynou z platby uskutečněné na chybný bankovní účet z důvodu sdělení chybného bankovního účtu Prodávajícím žádné jiné povinnosti, než které jsou uvedeny v bodě 4.18. Obchodních podmínek.

4.18. V případě, že je číslo bankovního účtu sděleno Prodávajícím nesprávně a v důsledku toho dojde k připsání platby od Provozovatele určené Prodávajícímu vyšší než 500,- Kč třetí osobě, zavazuje se Provozovatel učinit reklamaci u banky, za účelem zrušení takové platby a jejího vrácení. Prodávající je v takovém případě povinen Provozovateli nahradit administrativní náklady s tím spojené, tedy zejména náklady na zajištění zrušení a vrácení platby, a to paušální částkou 500,- Kč. Pohledávku na náhradu administrativních nákladů dle tohoto bodu je Provozovatel oprávněn započíst proti pohledávce Prodávajícího na výplatu Celkové ceny.

4.19. Nabídky Prodávajícího jsou v rámci výpisů na Trhu knih řazeny na základě vícekriteriálního algoritmu, jehož cílem je co nejlépe uspokojit potenciálního Kupujícího a který zohledňuje především spolehlivost Prodejce a jeho schopnost odbavovat objednávky rychle, konkrétně jde o následující kritéria:

 1. spolehlivost prodejce konkrétně míra storen objednávek s důvodem na straně prodejce za uplynulé 3 měsíce. Čím nižší, tím lepší. Kritérium vstupuje podílem 30 %.
 2. rychlost odbavování objednávek doba od zaplacení objednávky a jejího reálného odeslání pomocí dopravce. Čím nižší, tím lepší. Kritérium vstupuje podílem 20 %.
 3. celkový objem transakcí celkový objem úspěšně doručených objednávek v Kč za uplynulých 12 měsíců. Čím více, tím lépe. Kritérium vstupuje podílem 20 %.
 4. kvalita nabídky (inzerátu) zejména přítomnost fotografií a odpovídající textový popis stavu knihy. Kritérium vstupuje podílem 10 %.
 5. stáří nabídky (inzerátu) doba od poslední úpravy inzerátu. Čím kratší, tím lepší. Kritérium vstupuje podílem 10 %.
 6. hodnocení prodejce kupujícím agregace hodnocení ze všech prodejních transakcí prodejce. Kritérium vstupuje podílem 10 %.

4.20. Provozovatel upozorňuje Prodávající na to, že je vázán zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tak Prodávající v jednotlivém kalendářním roce dosáhne na Trhu knih 30 prodejů nebo prodejů v celkové hodnotě 2000 EUR, je Trh knih povinen tuto skutečnost ohlásit správci daně. Za tímto účelem je Trh knih oprávněn si od Prodávajícího vyžádat součinnost k podání hlášení, tedy doplnění údajů o Prodávajícím, které jsou výše uvedeným zákonem pro ohlášení vyžadovány. Pokud Prodávající neposkytne potřebnou součinnost, přestože byl Trhem knih požádán o poskytnutí součinnosti, poté dvakrát upomenut a zároveň již uplynulo 60 dní ode dne odeslání žádosti o poskytnutí součinnosti, je Trh knih povinen mu uzavřít jeho Účet a znemožnit opětovnou registraci, nebo mu nevyplatit protiplnění (cenu). Trh knih Prodávajícího vždy na jeho e-mailovou adresu upozorní na skutečnost, že Prodávající bude předmětem ohlášení ve smyslu výše uvedeného zákona. Žádost o součinnost, jakož i upomenutí o součinnost budou zasílány na e-mailovou adresu Prodávajícího.

5. Účet

5.1. Uživatel si může na Trhu knih zřídit Účet. Každý Uživatel si může zřídit nejvýše jeden Účet.

5.2. Účet se zřizuje buď zadáním přezdívky, e-mailové adresy a hesla, nebo přes existující profil Uživatele na portálu facebook.com, Google, Seznam nebo MojeID.

5.3. Přezdívka, pod kterou je Uživatel v Účtu veden nesmí jakýmkoli způsobem odkazovat na webovou stránku, telefonní číslo ani e-mailovou adresu. Tyto údaje nesmí být v přezdívce uvedeny přímo, nepřímo a ani z ní nesmí být žádným způsobem zjistitelné. Poruší-li Uživatel toto ustanovení, má Provozovatel právo mu přezdívku změnit na nejbližší možnou variantu, která tomuto ustanovení vyhovuje.

5.4. Zřízením Účtu Uživatel vyslovuje souhlas s Obchodními podmínkami.

5.5. Zadaná e-mailová adresa je Trhem knih ověřována tak, že je na ni zaslán potvrzovací e-mail, jehož obsahem je odkaz pro dokončení registrace. Kliknutím na tlačítko odkazu, resp. zkopírováním odkazu do prohlížeče, je zřízení Účtu dokončeno. Obsahem e-mailu jsou zároveň Obchodní podmínky.

5.6. V Účtu má každý uživatel 4 základní sekce:

 • „Prodáno“, kde se zobrazují Uživatelem prodané Knihy;
 • „Koupeno“, kde se zobrazují Uživatelem zakoupené Knihy a rovněž i Knihy objednané;
 • „Nabízím“, kde se zobrazují nabídky Uživatele na prodej Knih;
 • „Sháním“, kde se zobrazují poptávky Uživatele na Knihy, které by rád zakoupil.

5.7. Uživatel si může svůj Účet upravit tak, že si v něm vytvoří seznamy knih, které jsou dalšími sekcemi Účtu a Uživatel si do nich může zařazovat Knihy dle své potřeby.

5.8. Účet umožňuje Uživateli vytvořit poptávku Knihy. Poptávka Knihy je zdarma a jejím vytvořením Uživatel avizuje svůj zájem příslušnou Knihu koupit. Má-li Uživatel vytvořenu poptávku a poptávanou Knihu později někdo nabídne k prodeji, bude na tuto skutečnost Uživatel upozorněn Provozovatelem na svou e-mailovou adresu.

5.9. Účet umožňuje Uživateli doplňovat databázi knih na Trhu knih. Uživatel takovýmto doplněním, spočívajícím zejména v nahrání knihy, její fotografie a jejího popisu souhlasí s tím, aby bylo jeho doplnění a veškerý jeho obsah dále využíváno Provozovatelem, a to jednak přímo na Trhu knih a dále rovněž pro jakoukoli reklamu či jinou sebeprezentaci Trhu knih.

5.10. Před prodejem Knih je Prodávající povinen zadat na svůj Účet své telefonní číslo. Toto telefonní číslo bude následně Provozovatelem ověřeno formou zaslání SMS zprávy s kódem. Po zadání takového kódu do svého Účtu je Účet ověřen a Uživatel je oprávněn stát se Prodávajícím. Ověření telefonního čísla je formou kontroly ze strany Provozovatele za účelem zabránění fiktivním Účtům.

5.11. Uživatel je oprávněn zadat do Účtu své osobní údaje. V takovém případě se osobní údaje na Trhu knih uloží a Uživateli se při nákupu Knihy automaticky vyplní. Takové zadání osobních údajů však není povinností Uživatele. Uživatel je oprávněn osobní údaje, nejsou-li potřebné k vytvoření Účtu, zadat vždy až v případě nákupu nebo prodeje. Uživatel není oprávněn zadávat do Účtu údaje žádné třetí osoby.

5.12. Využívá-li Trh knih Podnikatel, je povinen zadat do Účtu své IČO, a to nejpozději při nákupu Knihy nebo zveřejnění nabídky na prodej Knihy.

5.13. Jsou-li Uživatelem porušeny Obchodní podmínky, je Provozovatel oprávněn mu zrušit Účet. V takovém případě není Uživatel oprávněn žádným způsobem dále využívat Trh knih. Zrušení účtu je Uživateli oznámeno na jeho e-mailovou adresu.

5.14. Uživatel je oprávněn kdykoli zrušit svůj Účet. Zrušení Účtu je Uživateli potvrzeno na jeho e-mailovou adresu.

5.15. Po odeslání oznámení/potvrzení o zrušení Účtu jsou vymazány všechny údaje, které Uživatel na Trh knih zadal, zejména osobní údaje, nabídky, poptávky a údaje v seznamech knih.

5.16. V případě důvodného podezření Provozovatele, že Účet není vytvořen skutečným Uživatelem za použití pravdivých údajů, má Provozovatel právo učinit veškerá potřebná jednání za účelem ověření Účtu a pravdivosti zadaných údajů. V případě, že Provozovatel neověří, že je Účet vytvořen skutečným Uživatelem za použití pravdivých údajů, má Provozovatel právo Účet zrušit. O tom zašle oznámení na e-mailovou adresu v Účtu zadanou.

5.17. Provozovatel není oprávněn zrušit Uživateli Účet aniž by předtím zajistil výplatu prostředků, na kterou vzniklo Uživateli příslušného Účtu právo. Provozovatel je však v takovém případě oprávněn provést výplatu prostředků aniž by o ni Uživatel výslovně požádal kliknutím na „výběr prostředků“ nebo jiným způsobem.

5.18. Uživatel, který má na Trhu knih zřízen Účet může hodnotit Knihy. Provozovatel neověřuje, zda Uživatel hodnocenou Knihu skutečně zakoupil a/nebo četl.

6. Kupní smlouva

6.1. Kupní smlouva je uzavřena úhradou Celkové ceny na bankovní účet Provozovatele.

6.2. Kupní smlouvu uzavírá Prodávající s Kupujícím, přičemž Prodávající se touto Kupní smlouvou zavazuje Kupujícímu odevzdat Knihu a umožnit mu, aby k ní nabyl vlastnické právo a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu Celkovou cenu.

6.3. Prodávající prohlašuje, že je právoplatným vlastníkem Knihy oprávněným k jejímu prodeji.

6.4. Kupující se zavazuje uhradit Celkovou cenu předem na bankovní účet Provozovatele.

6.5. Kupující i Prodávající se zavazují jednat vždy svým jménem na svůj účet.

6.6. Prodávající se zavazuje poté, co od Provozovatele obdrží informaci o úhradě Celkové ceny, doručit Knihu Kupujícímu, a to Dopravou zvolenou Kupujícím.

6.7. Kupující se zavazuje, že Knihu převezme, bude-li bez vad.

6.8. Ve výjimečných případech, kdy Prodávající nemůže Knihu Kupujícímu doručit, může být Kupní smlouva Prodávajícím zrušena. V takovém případě je Celková cena vrácena Kupujícímu do 5 pracovních dnů od zrušení Kupní smlouvy.

6.9. Prodávající a Kupující se dohodli, že Kupní smlouva je automaticky zrušena, dojde-li k vrácení Celkové ceny Kupujícímu dle bodu 7.7. Obchodních podmínek. Obdobně je Kupní smlouva automaticky zrušena i v případě uvedeném v bodu 7.8. Obchodních podmínek.

6.10. Kupní smlouva se řídí Obchodními podmínkami.

7. Smlouva o úschově

7.1. Úhradou Celkové ceny na bankovní účet Provozovatele je mezi Prodávajícím, Kupujícím a Provozovatelem uzavřena Smlouva o úschově.

7.2. Úhradou Celkové ceny Kupující výslovně souhlasí s tím, aby byla Smlouva o úschově Provozovatelem splněna před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení, a tedy již nemá právo odstoupit od Smlouvy o úschově. Prodávající zadáním nabídky výslovně souhlasí s tím, že v případě uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově bude Smlouva o úschově splněna před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení, a tedy již nemá právo odstoupit od Smlouvy o úschově.

7.3. Provozovatel se Smlouvou o úschově zavazuje, že přijme Kupujícím složenou Celkovou cenu na svůj bankovní účet, a naloží s ní pouze způsobem v těchto Obchodních podmínkách uvedených. Prodávající se Smlouvou o úschově zavazuje uhradit Provozovateli Provizi.

7.4. Provozovatel se Smlouvou o úschově zavazuje, že uschová osobní údaje Kupujícího a Prodávajícího a sdělí je vzájemně Kupujícímu a Prodávajícímu pouze při splnění podmínek dle bodu 9.5. Obchodních podmínek. Prodávající a Kupující Smlouvou o úschově zmocňují Provozovatele k takovému vzájemnému sdělení osobních údajů.

7.5. Provozovatel se zavazuje vyplatit Celkovou cenu na bankovní účet Prodávajícího, pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

 • Kupující, kterému byla kniha zaslána Dopravcem potvrdí Provozovateli, že mu Kniha byla řádně doručena, nebo
 • Prodávající se Provozovateli prokáže šestimístným kontrolním kódem, který obdržel od Kupujícího při „osobním převzetí“ Knihy, nebo
 • Prodávající prokáže platným trasovacím číslem Dopravce Provozovateli, že Knihu odeslal na zadanou doručovací adresu Kupujícího, Provozovatel prostřednictvím Dopravce ověří, že Kniha byla Kupujícímu doručena a Kupující nereaguje na výzvu Provozovatele k  potvrzení doručení ani do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy.

Při výplatě Celkové ceny dle tohoto bodu odečte Provozovatel od Celkové ceny Provizi, kterou si ponechá. Výplata je provedena vždy poté, co Prodávající ve svém Účtu zadá „výběr prostředků“. Prodávající je oprávněn zadat „výběr prostředků“ pro výplatu za prodej jedné Knihy nebo více Knih dohromady. Prodávající je oprávněn částku výplaty určit až do výše doposud nevyplacených Celkových cen po odečtení Provizí, případně jiných nároků Provozovatele dle těchto Obchodních podmínek. Maximální možná částka výplaty se Prodávajícímu vždy zobrazuje v Účtu. Výplatu provede Provozovatel nejpozději do 5 pracovních dnů po dni, ve kterém Prodávající zadá „výběr prostředků“, a to výhradně pod variabilním symbolem určeným Provozovatelem.

7.6. Prodávající je za účelem výplaty Celkové ceny Provozovatelem Prodávajícímu povinen sdělit Provozovateli svůj bankovní účet vedený u provozovatele bankovních služeb na své jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit existenci a parametry bankovního účtu vyžádáním ověřovací platby ve výši 1 Kč. Po úspěšné realizaci ověřovací platby vrátí Provozovatel 1 Kč zpět Prodávajícímu nebo ji připíše k zůstatku v rámci Účtu Prodávajícího. Prodávající je oprávněn sdělit Provozovateli pouze takový bankovní účet, který je veden na jeho jméno, a tedy údaje o majiteli bankovního účtu se shodují s údaji Uživatele (Prodávajícího) uvedenými v Účtu. Změní-li Prodávající údaje o bankovním účtu více než dvakrát za dobu 30 dnů, je povinen Provozovateli zároveň doložit, že nově sdělený bankovní účet je účtem řádně vedeným pro jeho osobu.

7.7. Provozovatel se zavazuje Celkovou cenu vrátit Kupujícímu na účet, ze kterého mu byla poukázána, pouze při splnění jedné z těchto podmínek:

 • ani do jednoho měsíce od uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově nebyla splněna ani jedna z podmínek uvedených v bodu 7.5., nebo
 • Provozovatel obdrží od Kupujícího i Prodávajícího na e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek) nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na Trhu knih potvrzení, že Kupní smlouva byla zrušena a Kniha nebyla předána, nebo
 • Provozovatel po dohodě s Prodávajícím uzná reklamaci Kupujícího, který v důsledku vady Knihy uplatnil právo na odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení Celkové ceny (viz body 8.5. a 8.6. Obchodních podmínek).

7.8. Nevyzvedne-li si Kupující Knihu v případě Dopravy Dopravcem ve lhůtě pro vyzvednutí zásilky, nejdéle však do 14 dnů od doručení výzvy k vyzvednutí, zavazuje se Provozovatel Cenu Knihy vrátit Kupujícímu na účet, ze kterého mu byla poukázána, a Cenu Dopravy vyplatit Prodávajícímu. Stejně bude Provozovatel postupovat v případě, že Kniha nebude doručena z jiných důvodů na straně Kupujícího (např. zadání chybné adresy, odstěhování se ze zadané adresy apod.)

7.9. Smlouva o úschově je splněna a zaniká dnem vyplacení nebo vrácení Celkové ceny nebo Ceny Knihy a Ceny Dopravy zvlášť dle předchozích bodů.

7.10. V případě, že si Provozovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami vyžádá ověření bankovního účtu ověřovací latbou, lhůta pro provedení výplaty Prodávajícímu počne běžet teprve ověřením bankovního účtu.

7.11. Nárok Prodávajícího na výplatu Celkové ceny po odečtení Provize zaniká (je promlčen) vždy po uplynutí tří let od splnění podmínek dle bodu 7.5. Obchodních podmínek. Provozovatel předtím zašle Prodávajícímu výzvu ke sdělení bankovního účtu pro výplatu Celkové ceny.

7.12. Úrokový výnos z peněžních prostředků složených do úschovy náleží Provozovateli.

7.13. Smlouva o úschově se řídí Obchodními podmínkami.

8. Vrácení Knih, práva z vad a reklamace

Reklamace Knihy u Provozovatele

8.1. Provozovatel nabízí Kupujícímu, že v součinnosti s Prodávajícímu vyřídí jeho reklamaci, bude-li tato Kupujícím uplatněna

 • při Dopravě „osobní převzetí“ ještě předtím, než Kupující sdělí Prodávajícímu kontrolní šestimístný kód.
 • při Dopravě Dopravcem před potvrzením převzetí Knihy Provozovateli a zároveň do 5 kalendářních dnů od doručení Knihy.

8.2. Provozovatel upozorňuje Kupujícího, že dle § 2104 Občanského zákoníku je Kupující povinen Knihu podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. Dle § 2105 Občanského zákoníku má být taková prohlídka v případě Dopravy Dopravcem vykonána po doručení věci do místa určení. Dle § 2112 Občanského zákoníku dále hrozí, že neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná, a to v případě, že Prodávající tuto skutečnost namítne.

8.3. Provozovatel s ohledem na výše uvedená ustanovení Občanského zákoníku a dále s ohledem na to, že vady Knihy lze v naprosté většině případů jednoduše rozpoznat pouhým okem jejím prolistováním a skryté vady Knih se prakticky nevyskytují, Kupujícímu důrazně doporučuje, aby

 • při Dopravě „osobní převzetí“ Knihu prohlédl ještě předtím, než sdělí Prodávajícímu kontrolní šestimístný kontrolní kód. Pokud není Kniha ve stavu, v jakém měla dle nabídky Prodávajícího být a Kupující ji nechce v takovém stavu nabýt do svého vlastnictví, převzetí Knihy odmítne, sdělí tuto skutečnost Prodávajícímu i Provozovateli a požádá Provozovatele o vrácení Ceny Knihy.
 • při Dopravě Dopravcem Knihu prohlédl ihned poté, co Kupující Knihu od Dopravce převezme, nejpozději před tím, než potvrdí Provozovateli převzetí Knihy. Pokud není Kniha ve stavu, v jakém měla dle nabídky Prodávajícího být a Kupující ji nechce v takovém stavu nabýt do svého vlastnictví, sdělí tuto skutečnost Prodávajícímu i Provozovateli a požádá Provozovatele o vrácení Ceny Knihy a Ceny Dopravy.

8.4. Kupující, kterému byla Kniha doručena Dopravcem je povinen při převzetí zásilky obsahující Knihu nejprve zjistit, zda není zásilka poškozena, zejména, zda není porušen nebo jiným způsobem zničen či poškozen obal, ve kterém je Kniha zabalena. V případě, že dojde k poškození zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost reklamovat u příslušného Dopravce, a to ve lhůtě dle obchodních podmínek tohoto Dopravce. V takovém případě je Kupující povinen zásilku, včetně poškozeného obalu vyfotit a obal zachovat pro případnou kontrolu ze strany Dopravce. V případě, že Kniha byla poškozena vinou Dopravce a Kupující neprovede reklamaci u Dopravce dle tohoto bodu, hrozí, že reklamace Knihy bude ze strany Provozovatele a Prodávajícího zamítnuta. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu za účelem reklamace u Dopravce dle tohoto bodu veškerou potřebnou součinnost.

8.5. Sdělí-li Kupující, který odmítl z důvodu vad Knihu při „osobním převzetí“ převzít, tuto skutečnost Provozovateli, Provozovatel tuto skutečnost ověří u Prodávajícího a bude-li potvrzena, vrátí Cenu Knihy Kupujícímu. Kupující, Prodávající a Provozovatel se rovněž mohou dohodnout na tom, že Kniha bude Kupujícím převzata za sníženou Cenu Knihy, v takovém případě Provozovatel vypořádá Cenu Knihy v souladu s touto dohodou.

8.6. Sdělí-li Kupující, kterému byla Kniha doručena Dopravcem do 5 kalendářních dnů po jejím převzetí a zároveň před tím, než Provozovateli potvrdí převzetí Knihy, Provozovateli na jeho emailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek), že má Kniha vady, zavazuje se Provozovatel vyřídit tuto reklamaci. Provozovatel vyřídí reklamaci tak, že v součinnosti s Prodávajícím zjistí, zda má Kniha Kupujícím tvrzené vady. Výsledek tohoto zjištění předá Kupujícímu nejpozději do 15 pracovních dnů. Zjistí-li Provozovatel, že Kniha má vady, vrátí Kupujícímu Cenu Knihy, Cenu Dopravy a nahradí mu cenu Pošty nebo Zásilkovny nebo Balíkovny poté, co Kupující Provozovateli prokáže, že zaslal Knihu zpět Prodávajícímu. Prodávající je v takovém případě povinen uhradit Provozovateli výši náhrady ceny Pošty nebo Zásilkovny nebo Balíkovny, kterou Provozovatel nahradil Kupujícímu. Provozovatel je oprávněn tuto svoji pohledávku započíst proti Pohledávce Prodávajícího na výplatu Ceny Knihy a/nebo Ceny Dopravy dle jiných Smluv o úschově. Kupující, Prodávající a Provozovatel se rovněž mohou dohodnout na tom, že Kniha bude Kupujícím převzata za sníženou Cenu Knihy, v takovém případě Provozovatel vypořádá Cenu Knihy v souladu s touto dohodou.

Reklamace Knihy u Prodávajícího

8.7. Kupující má práva z vad Knihy proti Prodávajícímu. Nevyužití možnosti reklamace u Provozovatele se těchto práv vůči Prodávajícímu nedotýkají.

8.8. Prodávající upozorňuje Kupující na následující ustanovení Občanského zákoníku:

§ 2099
(1) Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
(2) Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

§ 2100
(1) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
(2) Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

§ 2103
Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

§ 2104
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

§ 2105
(1) Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.
(2) Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.

§ 2106
(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

§ 2107
(1) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
(2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
(3) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

§ 2108
Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

§ 2109
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

§ 2110
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

§ 2111
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

§ 2112
(1) Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
(2) K účinkům podle odstavce 1 soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

8.9. Provozovatel s ohledem na výše uvedená ustanovení Občanského zákoníku a dále s ohledem na to, že vady Knihy lze v  naprosté většině případů jednoduše rozpoznat pouhým okem jejím prolistováním a skryté vady Knih se prakticky nevyskytují, Kupujícímu důrazně doporučuje, aby

 • při Dopravě „osobní převzetí“ Knihu prohlédl ještě předtím, než sdělí Prodávajícímu kontrolní šestimístný kontrolní kód. Pokud není Kniha ve stavu, v jakém měla dle nabídky Prodávajícího být a Kupující ji nechce v takovém stavu nabýt do svého vlastnictví, převzetí Knihy odmítne, sdělí tuto skutečnost Prodávajícímu i Provozovateli a požádá Provozovatele o vrácení Ceny Knihy.
 • při Dopravě Dopravcem Knihu prohlédl ihned poté, co Kupující Knihu od Dopravce převezme, nejpozději před tím, než potvrdí Provozovateli převzetí Knihy. Pokud není Kniha ve stavu, v jakém měla dle nabídky Prodávajícího být a Kupující ji nechce v takovém stavu nabýt do svého vlastnictví, sdělí tuto skutečnost Prodávajícímu i Provozovateli a požádá Provozovatele o vrácení Ceny Knihy.

8.10. Provozovatel zároveň důrazně doporučuje, aby Kupující provedl kontrolu poškození zásilky a případnou reklamaci v případě Dopravy Dopravcem dle bodu 8.4. Obchodních podmínek.

8.11. Provozovatel dále upozorňuje Kupující, že vzhledem k charakteru prodeje, kdy Kniha je zpravidla dodávána použitá a Prodávající vlastní její jediný výtisk, není Prodávající v naprosté většině případů schopen odstranit vady tím, že by dodal jinou knihu. Reklamace tedy bude zpravidla po dohodě stran řešena buď:

 • slevou z Ceny Knihy v případě, že Kupující chce Knihu nabýt i s vadami, má však za to, že vzhledem k těmto vadám není původně sjednaná cena adekvátní,
 • nebo odstoupení od Kupní smlouvy a vrácením Ceny Knihy a případně též Ceny Dopravy v případě, že Kupující nechce z důvodu vad Knihu vůbec nabýt.

Práva Kupujícího Spotřebitele proti Prodávajícímu Podnikateli

8.12. Je-li Prodávající Podnikatelem, má navíc Kupující, který je Spotřebitelem, proti Prodávajícímu tato práva:

 • uplatnit práva ze záruky za jakost. Prodávající Podnikatel poskytuje na Knihu záruku za jakost v délce 12 měsíců v případě použité Knihy a 24 měsíců v případě nové Knihy. Pokud je předmětem prodeje již použitá Kniha, záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení, které již měla Kniha při převzetí, běžné opotřebení Kupujícím a vadu, kterou měla Kniha již při převzetí a kvůli které byla sjednána nižší cena – tj. zejména na vadu, na kterou Prodávající upozornil již ve své nabídce. Prodávající je v případě uplatnění reklamace povinen reklamaci vyřídit, tj. sdělit Kupujícímu své stanovisko k reklamaci do 30 dnů od uplatnění reklamace. Pokud je předmětem prodeje opotřebená Kniha, a její výměna za novou tak není možná, je Kupující oprávněn po Prodávajícím požadovat podle povahy vady slevu nebo vrácení Ceny Knihy.
 • uplatnit právo na odstoupení bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Knihy. V takovém případě je Kupující povinen odeslat Knihu zpět Prodávajícímu. Odkaz na formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy bude Kupujícímu zaslán zvlášť vždy zároveň s potvrzením objednávky Knihy nabízené Prodávajícím Podnikatelem. Doručením odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím Prodávajícímu, je Kupní smlouva zrušena od počátku. Prodávající upozorňuje v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku, že Kupující je povinen nést náklady spojené s vrácením Knihy. Odstoupením od Kupní smlouvy zaniká Smlouva o úschově, Kupujícímu tak bude vrácena Celková cena.

Reklamace plnění Provozovatele

8.13. Provozovatel upozorňuje Kupující na tato ustanovení Občanského zákoníku:

§ 1914
(1) Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.
(2) Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění.

§ 1916
(1) Dlužník plní vadně, zejména
a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
c) ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo
d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.
(2) K projevu vůle, kterým zcizitel předem omezí zákonný rozsah svých povinností z vadného plnění, se nepřihlíží. Vzdá-li se nabyvatel předem svého práva z vadného plnění, vyžaduje projev jeho vůle písemnou formu.

§ 1921
(1) Nabyvatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.
(2) Nevytkl-li nabyvatel vadu včas a namítne-li zcizitel opožděné vytknutí, soud nabyvateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zcizitel při předání věděl nebo musel vědět.

§ 1923
Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

§ 1924
Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.14. Provozovatel však Uživatele ujišťuje a zároveň se vůči němu zavazuje, že zjistí-li Uživatel, že Provozovatelem v  jeho prospěch nebyla provedena platba v takové výši, v jaké měla být dle těchto Obchodních podmínek ve spojení s konkrétní uzavřenou Kupní smlouvou a Smlouvou o úschově nebo taková platba nebyla provedena vůbec, může se Uživatel s žádostí o nápravu obrátit na Provozovatele. Provozovatel tuto skutečnost ověří nejpozději do 14 dnů od přijetí takové žádosti a zjistí-li, že je žádost důvodná, ihned pochybení odstraní, tedy uhradí Uživateli to, o co mu bylo uhrazeno méně, nebo provede platbu, která měla být provedena, avšak provedena nebyla. Toto právo Uživatele je limitováno pouze obecnou tříletou promlčecí lhůtou, která plyne ode dne, kdy mohl Uživatel právo vykonat poprvé. Po uplynutí tříleté promlčecí lhůty je nárok Uživatele na výplatu ve smyslu tohoto bodu promlčen, Provozovatel tedy výplatu nemusí provést a soud k námitce Provozovatele takové právo Uživateli nepřizná.

Obecná ustanovení

8.15. Provozovatel upozorňuje Kupujícího na to, že nepřebírá zodpovědnost za splnění povinností Prodávajícího z uplatněných práv Kupujícího z vad Knihy, pouze Kupujícímu nabízí součinnost s vyřízením reklamace a vrácení Ceny knihy a Ceny Dopravy dle bodů 8.1. až 8.6. těchto Obchodních podmínek. Kupující s tímto souhlasí a prohlašuje, že s výjimkou možnosti dle těchto bodů nebude uplatňovat práva z vad Knihy za Provozovatelem, ale výhradně jen za Prodávajícím.

8.16. Prodávající a Kupující berou na vědomí, že v případě vzniku sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím nemá Provozovatel povinnost mlčenlivosti a fyzické osoby spojené s Provozovatelem, budou-li volány ke splnění svědecké povinnosti, budou o okolnostech prodeje jim známých vypovídat úplně a pravdivě.

8.17. V případě, že Provozovatel uzná po dohodě s Prodávajícím reklamaci Kupujícího, vrátí mu Celkovou cenu bezhotovostním převodem, nebo na jeho bankovní kartu. Kupující je v takovém případě povinen Provozovateli sdělit číslo bankovního účtu, kam mu má být Celková cena vrácena.

8.18. V případě, že Provozovatel uzná po dohodě s Prodávajícím reklamaci Kupujícího, který uhradil Celkovou cenu v kryptoměně, je oprávněn ji vyřídit vrácením Celkové ceny v korunách českých nebo v kryptoměně. V případě, že je Celková cena vrácena v korunách českých, činí takovou částku, která byla v korunách českých uvedena při odeslání objednávky Kupujícím. V případě, že je Celková cena vrácena v kryptoměně, činí takovou částku, jaká odpovídá Celkové ceně, která byla v korunách českých uvedena při odeslání objednávky Kupujícím, přepočtenou na kryptoměnu v kurzu uvedeném na mezinárodních burzách Binance.com nebo Bitstamp.net k okamžiku vrácení Celkové ceny. Toto ustanovení se obdobně použije pro případ jakéhokoliv vrácení Celkové ceny uhrazené v kryptoměně nebo její části.

8.19. Pro oznámení vad, žádost o vrácení Ceny Knihy a případně Ceny Dopravy a další dotazy a požadavky souvisejícími s právy dle tohoto článku 8. Obchodních podmínek Uživatelé využijí kontakty Provozovatele (e-mailovou adresu, tel. číslo) uvedené v bodu 13. 1. Obchodních podmínek. Pro oznámení vad a uplatnění dalších práv za Prodávajícím dle tohoto článku 8. Obchodních podmínek Kupující využije kontaktní údaje, které mu Provozovatel o Prodávajícím sdělil.

8.20. S výjimkou výše uvedených případů a obecné možnosti Kupujícího se na Provozovatele obrátit s dotazem či žádostí neposkytuje Provozovatel ani Prodávající žádný poprodejní servis.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Provozovatel zpracovává zadané osobní údaje vložené Uživateli především za účelem splnění Smlouvy o úschově a rovněž za účelem ochrany vlastních práv a splnění zákonných povinností. Právním základem zpracování je nezbytnost pro splnění Smlouvy o úschově, vlastní oprávněné zájmy Provozovatele a plnění právní povinnosti.

9.2. Účet je zřízen pouze zadáním e-mailové adresy a hesla. Uživatel je oprávněn Účet kdykoli smazat. Smazáním účtu jsou smazány i údaje o Uživateli.

9.3. Pro zadání nabídky je Prodávající povinen na Účet zadat své telefonní číslo. Telefonní číslo slouží pro účely ověření Prodávajícího.

9.4. Uživatel, který má zřízený Účet, je oprávněn do účtu trvale nahrát své další osobní údaje, zejména jméno, příjmení a poštovní adresu. Toto rozhodnutí je však výlučně na Uživateli a Uživatel je rovněž oprávněn zadané údaje kdykoliv smazat nebo změnit.

9.5. Provozovatel předává osobní údaje Kupujícímu a Prodávajícímu za účelem splnění Smlouvy o úschově a plnění dle Kupní smlouvy, tedy předání Knihy, jedná se o následující:

 • Provozovatel předá v případě Dopravy „osobní převzetí“ Prodávajícímu tyto osobní údaje Kupujícího: jméno, příjmení, e-mailová adresa;
 • Provozovatel předá v případě Dopravy Dopravcem Prodávajícímu tyto osobní údaje Kupujícího: e-mailová adresa, jméno, příjmení, doručovací adresa;
 • Provozovatel předá Kupujícímu po uzavření Kupní smlouvy tyto osobní údaje Prodávajícího: e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • Provozovatel předá Kupujícímu před uzavřením Kupní smlouvy tyto osobní údaje Prodávajícího, který je Podnikatelem: firma, ičo, sídlo a po uzavření Kupní smlouvy též tyto osobní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo (v tomto případě jsou osobní údaje předávány ještě před uzavřením smlouvy dle požadavku § 1811 Občanského zákoníku).

Kupující i Prodávající s takovým předáním osobních údajů pro účely Kupní smlouvy souhlasí (Prodávající zveřejněním nabídky, Kupující zaplacením Ceny Knihy) a zavazují se sdělené osobní údaje dále nezpracovávat a nepředávat třetím osobám.

9.6. Provozovatel uchovává osobní údaje Uživatele, které byly zadány za účelem uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově, po dobu možného uplatnění nároků z těchto smluv.

9.7. Uživatel je oprávněn požádat Provozovatele na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek) o sdělení, zda eviduje jeho osobní údaje a jaké to jsou. Uživatel je rovněž oprávněn Provozovatele požádat o opravu těchto údajů, omezení zpracování těchto údajů a o smazání těchto údajů. Provozovatel je povinen takové žádosti vyhovět nejpozději do 7 pracovních dnů po jejím doručení nebo ve stejné lhůtě Uživateli sdělit z jakého zákonného důvodu nelze jeho žádosti vyhovět.

9.8. Uživatel je rovněž oprávněn požádat Provozovatele na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek) o potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud tomu tak je, zároveň o sdělení, jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů, jací jsou příjemci nebo jaká je kategorie příjemců, kterým osobní údaje budou zpřístupněny, jaká je plánovaná doba uložení osobních údajů, jaké je právo podat stížnost u dozorového úřadu, jaký je zdroj osobních údajů. Provozovatel je povinen takové žádosti vyhovět nejpozději do 14 pracovních dnů po jejím doručení.

10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

10.1. Jsou-li Prodávající a/nebo Kupující Spotřebiteli, mají právo využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů s Provozovatelem.

10.2. V případě, že se spor mezi Spotřebitelem a Provozovatelem nepodaří vyřešit dohodou, má Spotřebitel, kromě svého obecného práva obrátit se na soud s žalobou, rovněž právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je subjektem řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi Spotřebitelem a Provozovatelem.

10.3. Kontakty na Českou obchodní inspekci, jsou následující:

Česká obchodní inspekce
IČO: 000 20 869
se sídlem Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: https://www.coi.cz

10.4. Při řešení sporů mezi Spotřebitelem a Provozovatelem je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.5. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může Spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u Provozovatele poprvé. Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na webu https://www.coi.cz.

10.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.7. Je-li Prodávající Podnikatelem, je Kupující, který je Spotřebitelem, oprávněn postupovat dle předchozích bodů tohoto článku i ve sporech s Prodávajícím. Je-li Kupující Podnikatelem, je Prodávající, který je Spotřebitel, oprávněn postupovat dle předchozích bodů tohoto článku i ve sporech s Kupujícím.

11. Obecná ustanovení

11.1. Uživatelé jsou povinni se na Trhu knih a v souvislosti s ním chovat slušně.

11.2. Uživatelé jsou povinni na Trh knih vkládat jen pravdivé informace.

11.3. Popisy Knih a komentáře musí být vždy slušné a nikoli hrubé nebo urážlivé. Uživatelé nejsou oprávněni vkládat na Trh knih takové popisy a komentáře, jejichž zveřejněním by byl spáchán přestupek nebo trestný čin, zejména komentáře rasově, etnicky, nábožensky a politicky diskriminační a urážlivé.

11.4. Uživatelé nesmí na Trh knih vkládat takové popisy a komentáře, kterými by byla porušena práva třetích osob, zejména nesmí vkládat osobní údaje třetích osob, podobizny a jiné informace osobního charakteru třetích osob, a nesmí porušovat autorská práva třetích osob.

11.5. Na Trhu knih je zakázáno nabízet k prodeji jiné zboží než Knihy. Na Trhu knih je zakázáno nabízet k prodeji Knihy, které by porušovaly práva třetích osob, zejména práva autorská a osobnostní (nelegální rozmnoženiny autorského díla, nelegální podobizny a jiné informace osobní povahy). Na Trhu knih je zakázáno nabízet k prodeji Knihy určené k propagaci a šíření názorů směřujících k potlačení práv a svobod člověka a/nebo rasové, etnické, náboženské či politické nenávisti. Zveřejněná fota nesmí být sexuální povahy, a to s výjimkou věrného fota přebalu Knihy.

11.6. Uživatelé nejsou oprávněni zveřejňovat na Trhu knih své osobní údaje a ani žádné údaje kontaktní.

11.7. Uživatelé nejsou oprávněni zveřejňovat na Trhu knih jakoukoli reklamu. Výjimku tvoří placená inzerce na k tomu určených plochách a zpoplatněná dle platného ceníku.

11.8. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit, zda zveřejněný popis, komentář či foto odpovídá předcházejícím ustanovením tohoto článku, a pokud dospěje k závěru, že nikoli, vyhrazuje si právo takový popis nebo komentář smazat a Uživateli, který takovýto popis či komentář zadal, zrušit Účet a smazat jeho další popisy, komentáře, nabídky a poptávky. V takovém případě již Uživatel není oprávněn Trh knih jakýmkoli způsobem využívat. O zrušení účtu je Uživatel informován na jeho e-mailovou adresu.

12. Podmínky pro podnikatelské uživatele

12.1. Provozovatel v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (dále v tomto článku jen jako „Nařízení“) uvádí, že:

Nabídky Prodávajícího jsou v rámci výpisů na Trhu knih řazeny na základě vícekriteriálního algoritmu, jehož cílem je co nejlépe uspokojit potenciálního Kupujícího a který zohledňuje především spolehlivost Prodejce a jeho schopnost odbavovat objednávky rychle, konkrétně jde o následující kritéria:

 1. spolehlivost prodejce konkrétně míra storen objednávek s důvodem na straně prodejce za uplynulé 3 měsíce. Čím nižší, tím lepší. Kritérium vstupuje podílem 30 %.
 2. rychlost odbavování objednávek doba od zaplacení objednávky a jejího reálného odeslání pomocí dopravce. Čím nižší, tím lepší. Kritérium vstupuje podílem 20 %.
 3. celkový objem transakcí celkový objem úspěšně doručených objednávek v Kč za uplynulých 12 měsíců. Čím více, tím lépe. Kritérium vstupuje podílem 20 %.
 4. kvalita nabídky (inzerátu) zejména přítomnost fotografií a odpovídající textový popis stavu knihy. Kritérium vstupuje podílem 10 %.
 5. stáří nabídky (inzerátu) doba od poslední úpravy inzerátu. Čím kratší, tím lepší. Kritérium vstupuje podílem 10 %.
 6. hodnocení prodejce kupujícím agregace hodnocení ze všech prodejních transakcí prodejce. Kritérium vstupuje podílem 10 %.

12.2. Obchodní podmínky v aktuálním znění jsou všem Uživatelům, včetně Podnikatelů zaslány vždy před uzavřením Kupní smlouvy a Smlouvy o úschově, tedy Kupujícím vždy při vytvoření objednávky Knihy a Prodávajícím vždy při vytvoření Účtu. Obchodní podmínky jsou rovněž ke stažení ve formátu .pdf na Webových stránkách. Při jejich změně jsou potom Uživatelé, kteří mají na Trhu knih vytvořen Účet, o takové změně informováni nejméně 15 dnů předem, přičemž nová textace Obchodních podmínek je jim zaslána ve formátu .pdf a je rovněž předem ve formátu .pdf zveřejněna na Webových stránkách.

12.3. Provozovatel je oprávněn Uživateli zrušit účet a nadále mu Neposkytovat služby Trhu knih v souladu s těmito Obchodními podmínkami (body 3.9., 5.13., 5.16., 11.8. Obchodních podmínek), provede to v souladu s článkem 4. Nařízení.

12.4. S výjimkou Trhu knih (a možnosti zadat zde Nabídku knihy a dále postupovat s těmito Obchodními podmínkami) Provozovatel neposkytuje a neprovozuje jakékoli dodatečné distribuční kanály a potenciální přidružené programy k uvádění na trh zboží a služeb nabízených podnikatelskými uživateli.

12.5. Tyto Obchodní podmínky se nedotýkají práva duševního vlastnictví Uživatelů, včetně Podnikatelů.

13. Kontakty

13.1. Uživatelé mohou se svými žádostmi a připomínkami kdykoli Provozovatele kontaktovat na e-mailovou adresu info@trhknih.cz nebo na telefonní čísla +420 775 289 165 a +420 777 027 060 (v provozu pondělí až pátek vždy od 9:00 do 15:00 hodin). Provozovatel žádá Uživatele, aby upřednostnili e-mailový kontakt, a to z důvodu přetížení telefonní linky a skutečnosti, že tak Provozovatel nemusí být telefonicky dostupný v každém okamžiku.

13.2. Uživatelé mohou rovněž pro uplatnění svých žádostí a připomínek použít kontaktní formulář nebo chatbot umístěný na Trhu knih v sekci Kontakt: https://www.trhknih.cz/kontakt

13.3. Uživatelé se zavazují, že vznikne-li při užívání Trhu knih jakýkoli problém, který by mohl vést ke sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím nebo mezi Uživatelem a Provozovatelem, budou o tom Provozovatele informovat na jeho e-mailovou adresu (viz bod 1.5. Obchodních podmínek). Provozovatel se zavazuje, bude-li to možné, poskytnout Uživateli součinnost za účelem řešení problému, zejména se zavazuje do jednoho měsíce od okamžiku, kdy mu bude e-mail doručen, sdělit Uživateli své stanovisko.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Práva a povinnosti Obchodními podmínkami ani zvláštní dohodou stran neupravené se řídí českým právním řádem, především Občanským zákoníkem.

14.2. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. července 2024.

14.3. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně měnit. Smlouvy uzavřené mezi Kupujícím, Prodávajícím a Provozovatelem se řídí vždy Obchodními podmínkami účinnými a zveřejněnými na Webových stránkách ke dni uzavření takových smluv.

14.4. Obchodní podmínky jsou vždy uveřejněny na Webových stránkách. Obchodní podmínky obdrží ve formátu PDF na svou e-mailovou adresu každý Uživatel při registraci a rovněž každý Kupující, který prostřednictvím Trhu knih objedná Knihu.

14.5. Uživatelé, kteří mají na Trhu knih vytvořen Účet, budou o změně Obchodních podmínek vyrozuměni na své e-mailové adresy.

V Praze dne 27. 6. 2024.

Ing. Petr Sobotka, jednatel
Za společnost TRHKNIH.CZ s.r.o.