Pravidla užívání a právní doložka

Registrací a užíváním internetového serveru TrhKnih.cz dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následující text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem TrhKnih.cz a registrovaným návštěvníkem - uživatelem.

Stručné shrnutí pravidel

  • TrhKnih.cz je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a nákup knih mezi prodávajícím a nakupujícím. Provozovatel serveru TrhKnih.cz není prodejcem zboží ani jeho kupujícím.
  • Registrace na serveru TrhKnih.cz je zdarma.
  • Vystavení zboží prodávajícím je zdarma.
  • Kupující neplatí provozovateli serveru TrhKnih.cz žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě.
  • Kupující hradí kupní cenu zboží včetně nákladů na dopravu vždy předem a to prostřednictvím online platební brány nebo bezhotovostním bankovním převodem na účet provozovatele serveru TrhKnih.cz.
  • Prodávající je povinen uhradit (viz. níže) provozovateli serveru TrhKnih.cz provizi za zprostředkování prodeje, tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzení objednávky od kupujícího a zaplacením zboží.
  • Provozovatel serveru TrhKnih.cz neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel serveru TrhKnih.cz rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla pravdivá. Provozovatel serveru TrhKnih.cz identitu prodávajících a kupujících neověřuje.
  • Uživatelé serveru TrhKnih.cz jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy.

Právní doložka

Petr Sobotka
Rozšířená 2039/19
182 00 Praha 8 - Libeň
Česká republika

IČ: 87256592
DIČ: CZ8612290203

tel. +420 777 34 24 91
email: trhknih zavináč gmail tečka com

(dále jen "Provozovatel") na straně jedné

a registrovaný uživatel na straně druhé
uzavírají toto smluvní ujednání, kdy Provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat server TrhKnih.cz za účelem zprostředkování koupě či prodeje knih.

I. Podmínky užívání

Obchodní aktivity na serveru TrhKnih.cz jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace.

Registrovaní uživatelé ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání serveru TrhKnih.cz nebo na uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

Při užívání serveru TrhKnih.cz platí pravidla uvedená výše.

II. Registrace

Podmínkou zprostředkování prodeje zboží prostřednictvím serveru TrhKnih.cz je souhlas s touto smlouvou, bezplatná registrace uživatele a následné ověření poštovní adresy.

Uživatel, který je fyzickou osobou je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele serveru TrhKnih.cz informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v příslušné sekci uživatelského profilu) a udržovat tyto údaje aktuální.

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru TrhKnih.cz.

Uživatel je oprávněn vlastnit pouze jeden uživatelský účet.

Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru TrhKnih.cz a uživatelem.

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provozovatele serveru povolen.

III. Nákup zboží

Nákup zboží prostřednictvím portálu TrhKnih.cz není podmíněn registrací uživatele - kupujícího.

Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že TrhKnih.cz není prodejcem zboží a že jednotlivé zboží pochází od prodejců - registrovaných uživatelů serveru TrhKnih.cz, od nichž si kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.

Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících a zboží, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptováno celé a také nemusí být dodáno současně.

Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné. Celková částka zboží a poštovného je vždy zobrazena při finalizaci objednávky.

Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího (prodávajících) a uhrazení částky za zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku nebo její část odmítnout. V takovém případě hradí kupující pouze schválenou část objednávky.

Kupující neplatí Provozovateli žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje. Zboží platí vždy předem prostřednictvím online platební brány nebo bezhotovostním bankovním převodem na účet Provozovatele.

IV. Prodej zboží

Pod pojmem zboží se rozumí knihy ve fyzické podobě.

IV.I. Prodávající

Pod pojmem Prodávající se běžně rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba za kterou jedná fyzická osoba.

IV.II. Pravidla při umisťování zboží

Každá uveřejněná položka musí být konkrétním zbožím určeným k prodeji, je zakázáno vkládat zboží pouze na ukázku nebo vkládat zboží, které prodávající ve skutečnosti nevlastní.

Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.

Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazeném zboží.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové zboží, které porušuje pravidla užívání nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.

IV.III. Nepovolené zboží/nepovolené údaje

Je zakázáno duplikovat zboží - tedy nabízet stejné zboží pod více inzeráty.

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost serveru.

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání. Jedná se především o násilně volená klíčová slova, která nemají s položkou nic společného.

Popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, blogy, vnitřní pošta apod.

Prodejce nesmí jakkoliv (vnitřní poštou, e-mailem, diskuse, kluby) komunikovat se zákazníky serveru TrhKnih.cz o možnosti prodeje mimo TrhKnih.cz (odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop, případně výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes systém TrhKnih.cz (protislužba kompenzací či vzájemným zápočtem).

Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru, dále zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny.

Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající národnostní, rasovou, náboženskou či třídní nenávist nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Fotografie zboží nesmí zobrazovat obsah pro dospělé včetně nahoty, zobrazení lidí v explicitních či sugestivních pozicích nebo činností, které jsou sexuálně provokativní. Výjimku tvoří fotografie aktu v estetické podobě umístěné v kategorii Fotografie.

IV.IV. Cena zboží

Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu zboží a za tuto cenu zboží nabízet (není povoleno prodávat zboží pouze za zálohu).

Uvedená cena zboží musí být cenou obvyklou nebo přiměřenou. Není povoleno stanovovat účelově nepřiměřenou cenu zboží, např. z důvodů, aby zboží zůstalo neprodáno nebo bylo naopak prodáno za zanedbatelnou cenu kvůli minimální provizi.

IV.V. Úprava položek

Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží. Prodávající může také měnit a upravovat popis zboží.

IV.VI. Kupní smlouva

Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí elektronické pošty TrhKnih.cz a dále výpisem v sekci Prodáno. Tato informace není závazná a prodávající může objednávku odmítnout.

Prodávající může, po přijetí oznámení o objednávce, přijmout jen část objednávky a to pomocí označení pouze vyhovujících položek.

Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží po přijetí, potvrzení a zaplacení objednávky bez zbytečného odkladu.

IV.VII. Doprava

Prodávající využije formu dopravy, kterou v objednávce kupující vybral, tj. osobní předání nebo zásilku Českou poštou.

V případě, že prodávající zasílá zboží prostřednictvím České pošty, zavazuje se využít doporučenou formu zásilky a uschovat si příslušný doklad – podací lístek.

V. Reklamace

Reklamace se řídí reklamačním řádem.

VI. Provize za prodej zboží

Vystavení zboží na serveru TrhKnih.cz je pro prodávajícího zcela zdarma. Server TrhKnih.cz však účtuje provizi za zprostředkování z uskutečněného prodeje. Provizi za zprostředkování je povinen prodávající zaplatit provozovateli po potvrzení objednávky.

V případě neuhrazení provize nebo nedodržení termínu platby je provozovatel oprávněn zrušit účet uživatele, odstranit jeho zboží z nabídky, nepovolit opětovnou registraci na serveru TrhKnih.cz a vymáhat dlužnou částku soudní cestou.

Aktuální výše provize činí 15 % z prodejní ceny zboží, minimálně 11 Kč z každé položky zboží.

VII. Pravidla pro neprodejní sekce

Je zakázáno uveřejňování přímých osobních údajů (adresa, telefonní číslo, e-mail, web, odkazy na facebook nebo fotogalerie apod.) v komentářích, diskusích, vnitřní poštou a v dalších komunitních prvcích serveru nebo vybízet či záměrně umožňovat jejich dohledání. Výjimkou z tohoto pravidla je uveřejnění jména a příjmení autora.

Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní upozornění či webové odkazy s reklamním charakterem s výjimkou podpory vlastního obchodu na portálu TrhKnih.cz, ne však s odkazem mimo server TrhKnih.cz.

Je zakázáno vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako nevyžádaná pošta (spam). Tedy například zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou, umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích.

Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace uživatelského jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodejce, komunikovat či nabízet zboží s cílem zaměnit identitu prodejce či zboží apod.)

Je zakázáno, pomocí komunitních prvků serveru (diskuse, komentáře, pošta), veřejně podrývat autoritu provozovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči provozovateli a zaměstnancům provozovatele.

Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodejce a nakupující. Negativní hodnocení (sekce Hodnocení uživatele) není klasifikováno jako poškozování. V případě sporů doporučujeme řešení vnitřní poštou nebo kontaktováním provozovatele. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.

VIII. Ochrana osobních údajů

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru TrhKnih.cz. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo, byly provozovatelem poskytnuty uživatelům - kupujícím, kteří o koupi zboží uživatele jako prodávajícího projeví zájem, a uživatelům - prodávajícím, o prodej jejichž nabízeného zboží projeví uživatel jako kupující zájem. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím serveru TrhKnih.cz, jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem zboží a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

IX. Svolení k užití fotografií

Vložením fotografií dává prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům serveru TrhKnih.cz a to za účelem popularizace serveru. Souhlasí také s tím, aby server TrhKnih.cz postoupil fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem popularizace serveru.

Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace serveru a že ve stejném duchu bude jednat i s třetími stranami.

X. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru TrhKnih.cz, nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením serveru TrhKnih.cz nebo nezaplatí provizi za zprostředkování. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.

Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru TrhKnih.cz a vytvořených databází je zakázáno.

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.

Tyto podmínky vstupují v platnost 29. září 2014.